(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Природничі науки

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

ЛНУ

Мікобіота в екосистемах: роль і збереження

450грн

Книга присвячена висвітленню екологічних аспектів функціонування мікобіоти у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, ролі грибів і грибоподібних організмів у біологічних процесах, які відбуваються в компонентах довкілля. Проаналізовані функціональні взаємозв’язки мікобіоти з іншими групами організмів (рослини, тварини). Значна увага приділена а..

Каравела

Хімія рослинних полімерів. Підручник

343грн

Наведено класифікацію і структуру, способи одержання і характеристику полімерів. Описано анатомічну і мікроскопічну будову, хімічний склад, термічну деструкцію і гідроліз рослинної сировини. Викладено сучасні теоретичні уявлення про фотосинтез целюлози в рослинах, конформації молекул целюлози, роль водневого зв’язку, надмолекулярну структуру і хімічні власти..

Гельветика

Технологічні аспекти екологічної безпеки водойм

218грн

У підручнику, спрямованому на викладення сучасних екологічних проблем природних водних об’єктів, детально висвітлені технологічні аспекти екологічної безпеки водойм.У чотирьох розділах підручника наведена інформація про особливості природного стану водойм, технології та обладнання захисту водойм від забруднень, нормування антропогенного навантаження на водой..

Фенікс

Рекреационная экогигиена

310грн

В монографии рассмотрена характеристика биологической контаминации прибрежных вод и возникающих вследствие этого талассогенных инфекций и заболеваний. Изложено нормирование качества рекреационных вод. Приведены различные данные относительно биологической контаминации воды поверхностных водоемов Украины как потенциальных рекреационных ресурсов. Представлены н..

Харків

Медицинская и ветеринарная паразитология

229грн

Рассматриваются вопросы общей и специальной протозоологии, гельминтологии, арахноэнтомологиию Систематизированы типа и классы простейших, гельминтов, паукообразных и насекомых. При рассматривании рахных видов возбудителей много внимания уделено географическому распространению, локализации, морфологическим особенностям и их жизненному циклу. Детально изложены..

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

370грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Львівська політехніка

Органічна хімія

312грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Олді+

Патологічна біохімія

180грн

Учебник разработан на основе авторского курса лекций «Патологическая биохимия», который читается для студентов биологов, обучающихся по магистерской программе. Целью учебника является предоставление студентам общих представлений о механизмах нарушений биохимических процессов в организме при наиболее распространенных патологиях. Важной особенностью учебника я..

Львівська політехніка

Екологічна безпека

260грн

У навчальному посібнику розкрито проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмо..

НУХТ

Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

200грн

Розглянуто вимоги до якості сировини і готової продукції олієжирової і парфумерно-косметичної галузей, відомості про технологію видобутку, очищення та переробляння рослинних олій, параметри технологічних операцій олієжирових виробництв, виробництва мила та косметичних засобів.Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"..

Основа

Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва

99грн

НПАОП 16.0-1.16-97..

Харків

Технологія косметичних засобів

676грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії створення, виробництва та контролю якості косметичних і парфумерних засобів.Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» фармацевтичного вишу і фармацевтичних факультетів медичних вишів...

Феникс

Защита водоемов от загрязнения при судоходстве

200грн

В книге приведены научно-организационные основы современных аспектов проблемы предотвращения загрязнения водоемов при судоходстве.ПРассматриваются принципы санитарно-экологической безопасности морской среды при судоходстве в рамках использования современных природоохранных систем и технологических процессов обработки и очистки поверхностных и сточных вод.Пре..

Феникс

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона

100грн

Монография посвящена изучению одной из самых актуальных проблем - анализу состояния изученности водно-болотных угодий Украины и оценки их значения в формировании и обеспечении условий существования биологического разнообразия в системе комплексных природоохранных мероприятий, проводимых в Украине в последнее десятилетие.В работе рассмотрены качественные и ко..

Кондор

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook

239грн

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речо..

ОДЕКУ

Гідрохімія річок і водойм України

104грн

В навчальному посібнику розглянуті особливості водного і гідрохімічного режиму головних рівнинних річок України, основні закономірності і чинники формування хімічного складу вод малих водойм та ставків. Наголошено на змінах водного та іонного складу, якості природних вод під впливом природних коливань, господарської діяльності, що важливо при вирішенні практ..

Харків

Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишнє середовище

94грн

У посібнику викладені проблеми та задачі, які мають вирішувати фахівці-гідроекологи у ході своєї наукової та виробничої діяльності. Гідроекологія підземних вод є дисципліною, яка вивчає механізми формування та руйнування водних об’єктів, способи запобігання цим процесам та розробляє принципи раціонального використання підземних водних ресурсів без деградації..

Москва

Воздух. Контроль загрязнений по международным стандартам. Справочник

1250грн

Книга предназначена для экологических служб промышленных предприятий, санитарных лабораторий. Во втором издании даны международные нормативы качества воздуха, приведены современные методики анализа различных загрязнений Во втором, переработанном и дополненном издании 2002 года (первое издание 1994 г.) публикуются сведения о новейшие стандартных методиках кон..

Олді+

Хімічна екологія

270грн

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля. Зміст посібника спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну ..

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

114грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

Київ

Екологічна біохімія

78грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти реакцій організмів на вірус-ну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребет-них і хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі дії іонізуючої радіації..

Київ

Professional English: Biotechnology

110грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Показано з 1 по 24 із 105 (5 сторінок)