(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Автоматизація

Рівне

Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості

300грн

У монографії наведений новий спосіб і пристрої керування процесами зміни швидкості за допомогою зубчастих диференціалів і зупинників обертального руху у вигляді замкнутих гідросистем, описана їх будова і принцип роботи, результати теоретичних кінематичних та силових досліджень, обґрунтована енергетична ефективність і оптимізація конструкції комп’ютерним моде..

Київ

Технології проектування комп'ютерних систем

230грн

У посібнику подано загальні принципи та процеси проектування технічних об’єктів, відомості про сучасні технології проектування комп’ютерних систем та їх складових, основи технології автоматизації проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем на різних проектних рівнях від функціонального до технологічного, основи автоматизацї процесів проектуванн..

Богдан НК

Теоретичні основи автоматики

45грн

       Подано визначення і термінологію, класифікаційні та функціональні ознаки схем та систем автоматики; розглянуто властивості і характеристики основ­ них елементів автоматичних систем, загальні принципи побудови, аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими та стохастичними вхідними та збурювальними дія..

Київ

Автоматизація трубопровідного транспорту

198грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Київ

Автоматизація технологічних процесів

200грн

Розглянуто автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). Наведено класифікації сучасних АСУ ТП та надано принципи побудови її основних складових частин. Окремо розглянуто людино-машинний інтерфейс, промислові шини АСУ ТП, особливості створення АСУ ТП на підприємствах з підвищеною вибухонебезпечністю тощо.Велику увагу приділено таким те..

Львівська політехніка

Виконавчі пристрої систем автоматизації

250грн

Розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, ст..

Инфра-инженерия

Регуляторы

1144грн

Предложены сведения по всем этапам создания газовых, паровых и жидкостных регуляторов, осуществляющих регулирование дросселированием потоков рабочих сред и работающих без постороннего источника энергии (в том числе и регуляторов прямого действия). Подробно рассмотрены вопросы их конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенности их производства. Приве..

Инфра-инженерия

Математическое моделирование объектов и систем автоматического управления

1040грн

Показана связь математического моделирования и теории автоматического управления с точки зрения их роли в профессиональной подготовке специалистов по автоматизации технологических процессов и производств. В первой части раскрываются вопросы моделирования аналитическими и экспериментальными методами технологических процессов как объектов управления для послед..

CRC Press

Intelligent Control of Robotic Systems

5200грн

This book illustrates basic principles, along with the development of the advanced algorithms, to realize smart robotic systems. It speaks to strategies by which a robot (manipulators, mobile robot, quadrotor) can learn its own kinematics and dynamics from data. In this context, two major issues have been dealt with; namely, stability of the systems and expe..

WILEY

Digital Transformation: Building Intelligent Enterprises

1560грн

Building Intelligent Enterprises by leveraging the emerging and next-generation technologies to accelerate the adoption of digital transformationThe speed of innovation and emerging IT technologies are changing at a very fast pace and enterprises are eager to join the digital revolution so they can stand above the competition and succeed as the enterprise of..

Львівська політехніка

Основи теорії сигналів

180грн

Викладено основні положення теорії сигналів, які використовують у телекомунікаційних системах, подано їхні математичні моделі у часовій та частотній площинах, а також інформаційні моделі джерел дискретних повідомлень, описано основні параметри та характеристики сигналів. Особливу увагу звернуто на цифрові сигнали та сучасні види імпульсно-кодової модуляції. ..

Магнолія

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підпр..

312грн

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних п..

Львівська політехніка

Технічні засоби автоматизації

290грн

Навчальний посібник призначений для студентів бакалаврського рівня навчання спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Розглянуто принципи побудови автоматичних регуляторів різних систем, а також основні засади побудови систем автоматичного регулювання. Викладено будову та принципи роботи електричних, пневматичних, гідравл..

Инфра-Инженерия

Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. Комплект в двух томах

1560грн

Справочник задает систему базовых определений и требований, выполнение которых реализуется в правилах создания АСУТП. Даются рекомендации по выбору архитектуры автоматизированных систем управления и защиты технологических процессов. Последовательно определяется состав и распределение работ по созданию АСУТП, устанавливается состав и содержание проектной доку..

Инфра-Инженерия

Разработка SCADA-систем

1232грн

Даны рекомендации по проектированию SCADA-системы с использованием среды визуального программирования Delphi. Приведен обзор существующих SCADA-систем с анализом принципов их работы. Рассмотрены возможности SCADA-системы как инструмента для просмотра тегов. Освещены вопросы организации распределенных систем управления с развитым диспетчерским уровнем. Для пр..

Инфра-Инженерия

Электромеханотронные системы. Современные методы управления, реализации и применения

858грн

Представлены основные аспекты разработки, реализации и применения в электромеханотронных системах регуляторов и наблюдателей на основе теории пространства состояний. Рассмотрены основные методики создания структур и расчета параметров как нелинейных регуляторов состояния с переменной структурой, так и астатических наблюдателей состояния и нагрузки с переменн..

Инфра-Инженерия

Электроавтоматика металлорежущих станков. Комплект в трех томах

5148грн

Рассмотрен основной комплекс задач, решаемых инженером-электриком при разработке и модернизации электрооборудования металлорежущих станков. Изложены общие вопросы структуры станочного электрооборудования, пред­ставлена его элементная база, дана методика проектирования электроавтоматики, приведены типовые алгоритмы, а также схемы управления нерегулируемыми ас..

Гуманитарный центр

Теория автоматического управления

146грн

Изложены основы современной теории автоматического управления. Рассмотрены методы составления и решения дифференциальных уравнений движения отдельных звеньев АСУ, приведены статические и динамические характеристики типовых звеньев, а также принципы построения структурных схем систем управления. Рассмотрены методы расчета автоматических систем, позволяющие ан..

Ліра-К

Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об"єктів (мережеві стр..

198грн

У монографії викладені сучасні технології конструювання систем автоматизації, що поєднують в собі розробку, аналіз, проектування та прогнозування процесів функціонування складних об"єктів. Окрім класичних методів діагностики, прогнозування, адаптації та координації розглянуті також генетичні алгоритми, мережеві структури, зокрема, нейронні, ієрархічні і нечі..

Инфра-Инженерия

Системы автоматизации в нефтяной промышленности

1248грн

Даны основы теории автоматического управления и рассмотрены основные направления автоматизации объектов нефтяного промысла, систем транспортировки, учета и хранения нефтепродуктов. Предложен обзор современных методов диагностики утечек в трубопроводах, уделено внимание вопросам автоматизированного обеспечения безопасности в нефтяной отрасли в соответствии с ..

Инфра-Инженерия

Системы автоматизации в газовой промышленности

1310грн

Рассмотрены вопросы автоматизации всех объектов жизненного цикла природного газа: от газовой скважины до газораспределительной сети. Для каждого объекта даны краткие сведения об используемых технологиях, приведены общие подходы к автоматизации, в качестве примера предложены наиболее типичные для газовой отрасли средства. Особое внимание уделено актуальным пр..

Инфра-Инженерия

Разработка программного обеспечения АСУ ТП на основе объектно-ориентированного подход..

676грн

Представлены практические методы, рекомендации, правила и приемы, используемые при создании ПО АСУ ТП на основе объектно-ориентированного подхода (ООП). Приведены краткие сведения о системах управления, дан анализ предметной области, определены ее домены и базовые понятия, реализуемые как объекты; рассмотрено их взаимодействие при решении основных задач упра..

Инфра-Инженерия

Разработка АСУТП в среде WinCC

1123грн

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования диспетчерского уровня АСУТП на базе SCADA-системы WinCC. Описаны основные подсистемы WinCC – создание каналов связи, архивирование тегов, графический интерфейс пользователя, регистрация аварийных событий, создание макросов, пользовательские архивы и администрирование. В качестве примеров выбраны типовые за..

Ліра-К

Проектування систем автоматизації

333грн

Висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науковотехнічними працівниками ..

Показано з 1 по 24 із 38 (2 сторінок)