(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Автоматизація

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

400 грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Ліра-К

Автоматизація об’єктів періодичної дії

150 грн

 Висвітлено основні етапи створення автоматизованих систем управління об’єктами періодичної дії, пов’язані з виділенням об’єкта, вибором критерію управління та формуванням мети управління, розробленням математичної або фізичної моделі, вибором структури системи управління та синтезом алгоритмів управління. Розглянуто конкретні системи автоматизованого у..

НАУ

Автоматизація трубопровідного транспорту

200 грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Олді+

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

470 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань ..

Львівська політехніка

Виконавчі пристрої систем автоматизації

410 грн

Розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, ст..

Магнолія

Електромехатронні перетворювачі систем автоматики

370 грн

Посібник є збірником практичних робіт для вивчення електромеханічних перетворювачів систем автоматики як елементів мехатронних систем.У практичних роботах, поряд з основними теоретичними відомостями про будову електромеханічних перетворювачів, розрахункові співвідношення та найважливіші характеристики й показники їх роботи, пропонується вивчення та лаборатор..

Львівська політехніка

Обладнання автоматизованого виробництва

220 грн

Розглянуто кінематичні основи ступеневих і безступеневих приводів металорізальних верстатів, проаналізовано кінематичні схеми універсальних верстатів, автоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів. Наведено компонування агрегатних верстатів, робото-технічних комплексів, гнучких виробничих систем і автоматичних ліній, а також основи налагодження і авто..

Магнолія

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підпр..

380 грн

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних п..

Ліра-К

Проектування систем автоматизації

390 грн

Висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науковотехнічними працівниками ..

Рівне

Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості

300 грн

У монографії наведений новий спосіб і пристрої керування процесами зміни швидкості за допомогою зубчастих диференціалів і зупинників обертального руху у вигляді замкнутих гідросистем, описана їх будова і принцип роботи, результати теоретичних кінематичних та силових досліджень, обґрунтована енергетична ефективність і оптимізація конструкції комп’ютерним моде..

Львівська політехніка

Теорія автоматичного керування

160 грн

Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об’єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ..

Львівська політехніка

Технічні засоби автоматизації

390 грн

Навчальний посібник призначений для студентів бакалаврського рівня навчання спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Розглянуто принципи побудови автоматичних регуляторів різних систем, а також основні засади побудови систем автоматичного регулювання. Викладено будову та принципи роботи електричних, пневматичних, гідравл..

Ліра-К

Технології конструювання сучасних автоматизованих систем

240 грн

В монографії обґрунтовано наукові положення, які в сукупності розв’язують важливе науково-практичне завдання доповнення і розширення можливостей систем автоматизованого керування, що створює фундаментальне підґрунтя для розробки систем підтримки прийняття рішень. Висвітлено сутність отримання вимірюваної і невимірюваної інформації: від системи автоматичного ..

НАУ

Технології проектування комп'ютерних систем

230 грн

У посібнику подано загальні принципи та процеси проектування технічних об’єктів, відомості про сучасні технології проектування комп’ютерних систем та їх складових, основи технології автоматизації проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем на різних проектних рівнях від функціонального до технологічного, основи автоматизацї процесів проектуванн..

CRC Press

Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Indust..

2496 грн

This volume is concerned with the human factors, ergonomics, and safety issues related to the design of products, processes, and systems, as well as operation and management of business enterprises in both manufacturing and service sectors of contemporary industry. The book is organized into ten sections that focus on the following subject matters: I: E..

WILEY

Digital Transformation: Building Intelligent Enterprises

1560 грн

Building Intelligent Enterprises by leveraging the emerging and next-generation technologies to accelerate the adoption of digital transformationThe speed of innovation and emerging IT technologies are changing at a very fast pace and enterprises are eager to join the digital revolution so they can stand above the competition and succeed as the enterprise of..

CRC Press

Intelligent Control of Robotic Systems

5200 грн

This book illustrates basic principles, along with the development of the advanced algorithms, to realize smart robotic systems. It speaks to strategies by which a robot (manipulators, mobile robot, quadrotor) can learn its own kinematics and dynamics from data. In this context, two major issues have been dealt with; namely, stability of the systems and expe..

Львівська політехніка

Основи теорії сигналів

270 грн

Викладено основні положення теорії сигналів, які використовують у телекомунікаційних системах, подано їхні математичні моделі у часовій та частотній площинах, а також інформаційні моделі джерел дискретних повідомлень, описано основні параметри та характеристики сигналів. Особливу увагу звернуто на цифрові сигнали та сучасні види імпульсно-кодової модуляції. ..

Ліра-К

Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об"єктів (мережеві стр..

198 грн

У монографії викладені сучасні технології конструювання систем автоматизації, що поєднують в собі розробку, аналіз, проектування та прогнозування процесів функціонування складних об"єктів. Окрім класичних методів діагностики, прогнозування, адаптації та координації розглянуті також генетичні алгоритми, мережеві структури, зокрема, нейронні, ієрархічні і нечі..

Богдан НК

Теоретичні основи автоматики

45 грн

       Подано визначення і термінологію, класифікаційні та функціональні ознаки схем та систем автоматики; розглянуто властивості і характеристики основ­ них елементів автоматичних систем, загальні принципи побудови, аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими та стохастичними вхідними та збурювальними дія..

Гуманитарный центр

Теория автоматического управления

146 грн

Изложены основы современной теории автоматического управления. Рассмотрены методы составления и решения дифференциальных уравнений движения отдельных звеньев АСУ, приведены статические и динамические характеристики типовых звеньев, а также принципы построения структурных схем систем управления. Рассмотрены методы расчета автоматических систем, позволяющие ан..

Моркнига

Автоматизація суднових холодильних установок

286 грн

Изложены основные теоретические вопросы, отражающие принципы построения, управления и контроля объектов автоматизации, входящих в состав холодильной установки рыбопромысловых судов. Рассмотрены вопросы математического моделирования, аппаратной и аппаратно-программной реализации систем управления и контроля на базе промышленных микропроцессорных контроллеров...

Инфра-Инженерия

Автоматизация технологических процессов и производств

655 грн

Дана краткая характеристика основных отраслей промышленности, требующих автоматизации. Рассмотрены принципы построения систем автоматического управления технологическими производствами и процессами, предложены схемы автоматизации, и раскрыт механизм их работы. Материал сопровождается контрольными вопросами, тестовыми заданиями, лабораторными работами и метод..

Инфра-Инженерия

Автоматизированные информационно-управляющие системы электростанций

759 грн

Рассмотрены состав и требования к техническим и аппаратным средствам автоматизированных систем управления, описаны контроллеры, рабочие стан­ции, сетевые средства, предложен обзор актуальных технических решений. Из­ложены теоретические основы разработки операторского интерфейса АСУТП на базе программно-технического комплекса. Для студентов технических специ..

Показано з 1 по 24 із 39 (2 сторінок)