(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Промисловість

Олді+

Інтелектуальна власність

250грн

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, рекомен..

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

340грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Київ

Автоматизація технологічних процесів

190грн

Розглянуто автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). Наведено класифікації сучасних АСУ ТП та надано принципи побудови її основних складових частин. Окремо розглянуто людино-машинний інтерфейс, промислові шини АСУ ТП, особливості створення АСУ ТП на підприємствах з підвищеною вибухонебезпечністю тощо.Велику увагу приділено таким те..

Київ

Автоматизація трубопровідного транспорту

190грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Инфра-Инженерия

Автоматизация проектирования технического обеспечения АСУТП

1065грн

Рассмотрены модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования систем контроля и управления энергетическими объектами. Технология выполнения проектных процедур и операций иллюстрирована примерами их применения для разработки системы контроля технологических параметров и системы управления приводами регулирующих устройств. Для студентов и аспиранто..

Инфра-Инженерия

Автоматизация технологических процессов и производств

630грн

Дана краткая характеристика основных отраслей промышленности, требующих автоматизации. Рассмотрены принципы построения систем автоматического управления технологическими производствами и процессами, предложены схемы автоматизации, и раскрыт механизм их работы. Материал сопровождается контрольными вопросами, тестовыми заданиями, лабораторными работами и метод..

Тех Медіа Груп

Атестація робочих місць за умовами праці

480грн

У посібнику подано алгоритм підготовки й етапи проведення атестації робочих місць за умовами праці з коментарями досвідченого експерта. Наведено рекомендації з організації роботи атестаційної комісії, складення Переліку робочих місць, що підлягають атестації, оформлення графіка проведення атестації. Надано роз’яснення щодо заповнення всіх розділів Карти умов..

Тех Медіа Груп

Безпечне поводження з відходами на підприємстві

700грн

В оновленій редакції практичного посібника окреслено системний підхід до безпечного поводження з відходами на підприємстві. Розглянуто, зокрема, проведення інвентаризації, отримання дозвільної документації, паспортизацію відходів, ведення первинного обліку та статистичної звітності, особливості поводження з різними видами відходів та способи їх утилізації. ..

Львівська політехніка

Виконавчі пристрої систем автоматизації

240грн

Розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, ст..

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації. ..

300грн

Завдання лабораторного практикуму – вдосконалення знань та навичок роботи в середовищі графічної системи AutoCAD. Практикум складається з трьох розділів і додатка. В першому розділі наведено приклади геометричних побудов технічного контура, виконання креслень деталей, складального креслення, деталювання. Другий розділ містить приклад створення твердотільної ..

Магнолія

Електрообладнання промислових підприємств

250грн

В посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. ОВ посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного авт..

Київ

Жидкокристаллические управляемые транспаранты

200грн

..

Тех Медіа Груп

Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001:2018

1250грн

У посібнику описано основні етапи й напрями впровадження систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018. Розглянуто визначення меж запроваджуваної системи менеджменту. Висвітлено практику подолання опору змінам. Наведено алгоритм ідентифікації небезпек, методи оцінки ризиків і можливостей..

Фенікс

Защита бизнеса от рейдерских атак

10грн

В 1991 году Закон Украины "О предпринимательстве" дал право каждому свободно осуществлять производство продукции, выполнять работы и предоставлять услуги с целью получения прибыли. За небольшой период независимости украинское законодательство кардинально изменилось, появились новые правовые институты, направленные на защиту имущественных и неимущественных пр..

Лань

Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов

500грн

Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и специалистам разобраться в особенностях золь-гель синтеза и освоить основные технологические приемы. Оно соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и может быть рекомендовано для обучения бакалавров и магистров по направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Нанотехнологии и микросистемная техника». Пособие..

Инфра-Инженерия

Имитационное моделирование и системы управления. (Приложения в электронном виде).

825грн

В книге представлены модели автоматизированных электроприводов постоянного и переменного токов с векторным управлением, разработанные в среде MATLAB, структуры которых отражают потребности промышленных механизмов. Выполнены подробные расчеты параметров регуляторов для каждой структуры. Кроме того, разработаны программные модули, позволяющие после ввода данн..

БИНОМ

Инновационные кластеры наноиндустрии

385грн

Впервые читателям представлен феномен инновационных кластеров в мировой и российской наноиндустрии. Для чего и как формируются нанотехнологические кластеры, как управляются, какие перспективы есть у нашей страны в этой области - ключевые вопросы, которым посвящена настоящая книга. В ней обобщен мировой и российский опыт, выделены неудачи и достижения, предло..

Профессия

Интегрированные системы управления технологическими процессами

720грн

В справочном пособии рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с автоматизированными системами управления современными технологическими процессами. В первой части книги подробно представлены интеллектуальные приборы контроля технологических параметров - температуры, расхода, давления, уровня, анализаторы газов и жидкостей, показывающие и регистрирующие п..

Инфра-Инженерия

Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами

910грн

Представлены теоретические и прикладные основы интеллектуальных автоматизированных систем управления применительно к сложным техническим и человеко-техническим объектам. Выполнен анализ, обобщение и развитие концептуальных основ интеллектуальных систем контроля и управления сложными динамическими объектами, разработаны новые нейроэкспертные методы и алгоритм..

ТрансЛит

Как привлечь клиентов в салон красоты

95грн

Книга "Как привлечь клиентов в салон красоты. Практическое руководство" представляет собой сценарий проведения Презентации Салона красоты, содержит ответы на все вопросы, касающиеся сбора базы данных потенциальных клиентов и подготовки праздничного мероприятия. Данная книга содержит в себе практическую помощь-пример создания и проведения Презентац..

Техносфера

Квантовая физика и нанотехнологии

300грн

Экспериментальные исследования инфинитного (неограниченного хотя бы в одном направлении) движения квантовых частиц с применением зондовых нанотехнологий показали, что нужно более пристально посмотреть на прежние представления об их движении. А именно, наряду с классической кинетической энергией частицы переносят энергию квантовой нелокальности движения, инач..

Инфра-Инженерия

Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики

rating

650грн

Рассмотрены основные понятия метрологии, виды измерений, устройство и принципы работы различных контрольно- измерительных приборов. Даны подробные указания по выполнению лабораторных работ и тестовые задания. Для студентов технического и профессионального образования, обучающихся по специальности «Управление в технических системах», а также инженеров КИПиА...

Инфра-М

Коррозия металлов и средства защиты от коррозии

200грн

В настоящем учебном пособии изложены теоретические основы электрохимической и химической коррозии металлов и сплавов. Рассмотрены виды коррозии, коррозионные характеристики металлов и сплавов в компактном и дисперсном состоянии, приведены методы защиты металлов и сплавов от коррозии в различных условиях эксплуатации. Соответствует требованиям Федерального го..

Инфра-М

Коррозия. Способы борьбы с коррозией в нефтяной промышленности

180грн

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности, связанных с добычей, транспортировкой и хранением углеводородов..

Показано з 1 по 24 із 92 (4 сторінок)

English for, Косметологія , Робототехніка