(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Промисловість

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

400 грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Ліра-К

Автоматизація об’єктів періодичної дії

150 грн

 Висвітлено основні етапи створення автоматизованих систем управління об’єктами періодичної дії, пов’язані з виділенням об’єкта, вибором критерію управління та формуванням мети управління, розробленням математичної або фізичної моделі, вибором структури системи управління та синтезом алгоритмів управління. Розглянуто конкретні системи автоматизованого у..

НАУ

Автоматизація трубопровідного транспорту

200 грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Олді+

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

470 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань ..

Львівська політехніка

Виконавчі пристрої систем автоматизації

410 грн

Розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, ст..

НАУ

Гідромашини та трубопровідна арматура

150 грн

Розглянуто основи теорії -і- побудови відцентрових та об’ємних гідромашин, висвітлено особливості конструктивного виконання та визначення основних параметрів і вихідних характеристик виробів трубопровідної арматури, що використовуються в енергетичному машинобудуванні...

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації. ..

315 грн

Завдання лабораторного практикуму – вдосконалення знань та навичок роботи в середовищі графічної системи AutoCAD. Практикум складається з трьох розділів і додатка. В першому розділі наведено приклади геометричних побудов технічного контура, виконання креслень деталей, складального креслення, деталювання. Другий розділ містить приклад створення твердотільної ..

Магнолія

Електромехатронні перетворювачі систем автоматики

370 грн

Посібник є збірником практичних робіт для вивчення електромеханічних перетворювачів систем автоматики як елементів мехатронних систем.У практичних роботах, поряд з основними теоретичними відомостями про будову електромеханічних перетворювачів, розрахункові співвідношення та найважливіші характеристики й показники їх роботи, пропонується вивчення та лаборатор..

Магнолія

Електрообладнання промислових підприємств

380 грн

В посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. ОВ посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного авт..

Київ

Жидкокристаллические управляемые транспаранты

210 грн

..

Тех Медіа Груп

Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001:2018

1200 грн

У посібнику описано основні етапи й напрями впровадження систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018. Розглянуто визначення меж запроваджуваної системи менеджменту. Висвітлено практику подолання опору змінам. Наведено алгоритм ідентифікації небезпек, методи оцінки ризиків і можливостей..

Львівська політехніка

Кольорові метали та сплави. Частина 1: Мідь та мідні сплави

180 грн

Розглянуто класифікацію, структуру, режими технологічних оброблень, властивості та застосування сплавів на мідній основі у різних галузях промисловості. Опрацьовано методики лабораторних занять, які формують практичні навички та вміння в галузі металознавства кольорових сплавів.Для студентів технічних спеціальностей. Може бути корисним для викладачів, фахівц..

Львівська політехніка

Обладнання автоматизованого виробництва

220 грн

Розглянуто кінематичні основи ступеневих і безступеневих приводів металорізальних верстатів, проаналізовано кінематичні схеми універсальних верстатів, автоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів. Наведено компонування агрегатних верстатів, робото-технічних комплексів, гнучких виробничих систем і автоматичних ліній, а також основи налагодження і авто..

КНТЕУ

Основи технічного регулювання

300 грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

Львівська політехніка

Основи технології еластомерів і формування з них виробів

255 грн

Запропоновано поглиблений курс з технології еластомерів і формування з них виробів. Розглянуто класифікацію еластомерів і основні способи їх одержання. Описано механізми вулканізації каучyків, методи і способи її здійснення. Розглянуто склад систем, що вулканізуються, класифікацію та призначення інгредієнтів ґумових сумішей, а також основні процеси виробницт..

Основа

Охорона праці та пожежна безпека

149 грн

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229ІV від 21 листопада 2002 року. Для студентів економічн..

ІАЦ "Упаковка"

Полімерна упаковка

800 грн

Книга присвячена полімерній упаковці, яка впевнено лідирує на пакувальних ринках. Маючи численні конкурентні переваги, полімерна упаковка відповідає як сучасним тенденціям розвитку упаковки, так і вимогам споживачів продукції. Вона безпечна, зручна, інформативна, економічна та екологічна. Книга складається з 11 розділів та охоплює всі складові уявлення про ..

Основа

Правила охорони праці для швейного виробництва

70 грн

НПАОП 18.2-1.04-13..

ПрофКнига

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0...

90 грн

Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар...

ПрофКнига

Правила пожежної безпеки в Україні

90 грн

Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 810 від 15.08.2016; № 657 від 31.07.2017; № 830 від 25.11.2020; № 197 від 22.03.2022Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будин..

Ліра-К

Проектування систем автоматизації

390 грн

Висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науковотехнічними працівниками ..

Ліра-К

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах

650 грн

   У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.       Посібник складається з чотирьох частини. У першій частині висвітлюються загальні питання про місце мережних технологій в інтегрованих автоматизованих сист..

Ліра-К

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням прог..

690 грн

У навчальному посібнику розглянуті питання проектування, розроблення та налагодження автоматизованих систем керування з використанням програмних засобів SCADA/HMI. Засоби розглянуті як з точки зору необхідних функцій, так і з позиції проектувальника і розробника. Розглянуті функції відповідають сучасним вимогам, які в свою чергу значно змінилися за останні п..

Рівне

Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості

300 грн

У монографії наведений новий спосіб і пристрої керування процесами зміни швидкості за допомогою зубчастих диференціалів і зупинників обертального руху у вигляді замкнутих гідросистем, описана їх будова і принцип роботи, результати теоретичних кінематичних та силових досліджень, обґрунтована енергетична ефективність і оптимізація конструкції комп’ютерним моде..

Показано з 1 по 24 із 105 (5 сторінок)