(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Машинобудування

11

Львівська політехніка

Верстатне обладнання

175грн

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам напрямів “Машинобудування”, “Інженерна механіка”, “Прикладна механіка”, “Харчові технології та інженерія”. Наведено загальні відомості про характеристики та параметри верстатного обладнання, робочу систему верстатів, формоутворення поверхонь, види рухів у верстатах, системи профілювання, структурні та кінем..

Олді+

Геодезія

185грн

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник..

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації. ..

300грн

Завдання лабораторного практикуму – вдосконалення знань та навичок роботи в середовищі графічної системи AutoCAD. Практикум складається з трьох розділів і додатка. В першому розділі наведено приклади геометричних побудов технічного контура, виконання креслень деталей, складального креслення, деталювання. Другий розділ містить приклад створення твердотільної ..

Машиностроение

Инструменты для обработки точных отверстий

240грн

Рассмотрены современное состояние обработки точных отверстий мерными инструментами, глубоких отверстий сверлами с эжекторным отводом пульпы, инструменты с планетарным движением, технологическая оснастка, системы адаптивного управления, инструменты с определенностью базирования, создающие условия для обеспечения гарантированного подвода смазочно-охлаждающей ж..

Машиностроение

Инструменты из сверхтвердых материалов

400грн

В монографии систематизированы знания из области материаловедения сверхтвердых материалов (СТМ), их производства, детально описаны абразивные и лезвийные инструменты из СТМ, обоснованы предпочтительные области применения СТМ-инструментов, оценена их эффективность по сравнению с другими инструментами. Для технологов по механической обработке, инструментальщик..

Львівська політехніка

Обладнання автоматизованого виробництва

150грн

Розглянуто кінематичні основи ступеневих і безступеневих приводів металорізальних верстатів, проаналізовано кінематичні схеми універсальних верстатів, автоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів. Наведено компонування агрегатних верстатів, робото-технічних комплексів, гнучких виробничих систем і автоматичних ліній, а також основи налагодження і авто..

Львівська політехніка

Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей

55грн

Описано сучасні методи формоутворення деталей та автоматизоване обладнання, яке використовується на підприємствах України та Європи. Наведено відомості про верстати різних типів “High Tech” провідних фірм світу. Описано фізичні процеси, які відбуваються під час оброблення деталей. Навчальний посібник відповідає програмі курсу “Технологія машинобудування“, “Т..

Техносфера

Обработка резанием сталей, жаропрочных и титановых сплавов с учетом их физико-механич..

680грн

В книге освещены основные виды механической обработки резанием современных конструкционных сталей, жаропрочных и титановых сплавов лезвийными инструментами: точение, строгание, сверление, фрезерование, протягивание, разрезка заготовок и прорезка пазов; представлены формулы, позволяющие оперативно производить расчеты и решать практические задачи оптимального ..

Машиностроение

Основы трибологии и триботехники

400грн

В учебном пособии, в соответствии с программой дисциплины «Основы трибологии», разработанной специалистами Ассоциации инженеров-трибологов России, изложены основные положения контактного взаимодействия твердых тел, свойства и топография их поверхностей, природа и виды внешнего трения, влияние различных факторов на трение. Описаны различные виды изнашивания, ..

Москва

Подшипники. Правила хранения и эксплуатации, монтаж и демонтаж подшипников. Часть 6

30грн

Справочное пособие (часть 6) разработано на основе анализа и обобщения существующих нормативно-технических документов по вопросам хранения, переконсервации, упаковки подшипников, правил их эксплуатации, монтажа и демонтажа. Оно предназначено для организаций связанных, прежде все­го, с хранением и транспортировкой подшипниковой продукции. Особое внимание в сп..

Москва

Подшипники. Типовые подшипниковые узлы машин, механизмов и приборов. Часть 18

125грн

В каталоге приведены типовые подшипниковые узлы (320 позиций) машин, механизмов и приборов, применяемых в различных отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства, с кратким описанием и основными характеристиками. Каталог предназначен для широкого круга потребителей, в том числе конструкторов заводов-изготовителей подшипников, поставщиков и непосре..

ЦУЛ

Прикладна механіка

675грн

У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається б..

Инфра-Инженерия

Слесарное дело. Книга 1. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин

400грн

Описано принципиальное устройство производственных машин их основные сборочные единицы и принципы их действия. Способы их изображения в конструкторской документации и методы изложения технических требований к ним. Приведены основные свойства железоуглеродистых и цветных металлов и сплавов и их применение для изготовления деталей машин. Даны основные понятия ..

Инфра-Инженерия

Слесарное дело. Книга 2. Механическая обработка деталей на станках

400грн

Даны основы механической обработки деталей на станках, работающих с лезвийным и абразивным инструментом. Изложены методы подготовки инструмента к установке на станок, методы и средства контроля обрабатываемых деталей. Даны основные сведения по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. Для учащихся профессионально-технических учебных заведений и ..

Инфра-Инженерия

Слесарное дело. Книга 3. Сборка производственных машин

400грн

Описано устройство механических передач в производственных машинах и их деталей, принципы организации производственного процесса изготовления производственных машин, конструктивные формы деталей и их взаимодействие. Изложены основные методы выполнения слесарных и механосборочных работ, обеспечение размерной точности комплектов (размерных цепей) деталей и исп..

ТНТ

Сплавы с памятью. Технология и применение

470грн

В учебнике рассматриваются один из наиболее перспективных классов материалов - сплавы с памятью. Приведён их химический состав, даны характеристики и свойства, описан механизм получения и параметры эффекта памяти. Особое внимание уделено технологическим методам и способам получения, а также технологическим особенностям обработки сплавов с памятью с заданными..

Беларуская навука

Структуры металлов и сплавов в технологических процессах машиностроения

175грн

Представлены структуры металлических материалов после различных видов обработки – литья, обработки давлением, термической обработки, поверхностного упрочнения, структуры компактных, порошковых и гранулированных материалов, а также наплавленных и гальванических покрытий. Дано принципиальное описание процессов обработки металлов применительно к технологическим..

Инфра-Инженерия

Теория и практика производства червячных передач общего вида

750грн

Рассмотрены основные типы и тенденции развития червячных передач в современных машинах и механизмах. Представлена математическая модель червячной передачи общего вида, включая передачи с цилиндрическими, коническими и глобоидными червяками. Рассмотрены избранные вопросы теории зацеплений таких передач. Изложена, основанная на действующих стандартах, методика..

Лаборатория знаний

Теория и практика электроосаждения металлов

585грн

Монография является учебно-справочным пособием, содержащим исчерпывающие сведения как о важнейших проблемах электрохимии металлов, так и об актуальных вопросах практической гальванотехники, включая функциональные свойства и структуру гальванопокрытий. Рассмотрены современное состояние теории электродных процессов, нуклеации и роста кристаллов, образования сп..

Техносфера

Тепловые процессы в металлорежущих станках

620грн

В книге рассматриваются методы оценки теплового режима металлорежущих станков и их наиболее теплонапряженных деталей и узлов. Приведен механизм формирования и теплофизического анализа теплового режима деталей и узлов металлорежущих станков, дана их теплофизическая классификация и описываются типовые тепловые модели. Приводятся аналитические зависимости для о..

ЦУЛ

Технічна механіка. Розділ Теорія механізмів і машин

135грн

Навчальний посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та приклади розв’язку завдань з курсу «Технічна механіка», що відносяться до розділу «Теорія механізмів і машин». Навчальний посібник може бути використаний для загальнофахової підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів усіх форм навчання, корисний у формі довідково-методичног..

Рівне

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (обробка металів різанням)

150грн

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів механічних спеціальностей ВНЗ. Він містить теоретичні відомості про загальні принципи обробки матеріалів різанням, пристрої та інструменти, основні типи металорізальних верстатів. Наведено елементи режимів різання п..

Техносфера

Технологии аддитивного производства. Трехмерная печать, быстрое прототипирование и пр..

1500грн

Книга посвящена новейшим технологиям, которые дают возможность на основе данных о виртуальных моделях твердых тел изготавливать физическиемодели в результате быстрых и легких производственных процессов.Авторы книги – признанные специалисты в области аддитивных технологий, имеющие многолетний опыт работы и исследований. Первое изданиезадумывалось как баз..

Профессия

Технология производства и методы обеспечения качества зубчатых колес и передач

720грн

В книге сформулированы основные требования и рекомендации по выбору методов изготовления и контроля зубчатых колес. Рассмотрены вопросы выбора материалов, заготовок зубчатых колес, методы и средства контроля зубчатых колес и передач в системах ГОСТ и DIN. Подробно описаны методы, оборудование и оснастка при изготовления металлических и пластмассовых зубчатых..

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)