(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Медичне

Фенікс

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд

90 грн

В збірнику розміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд», проведеної 29 листопада 2018 року спільно Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом Навчаль..

Право

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан т..

220 грн

Монографію присвячено актуальним питанням запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та перспективам його розвитку. Інтенсивний розвиток законодавства в царині медицини та надання медичних послуг ставить на порядок денний питання наукового осмислення й обґрунтування системи медичного забезпечення та обслуговува..

Гельветика

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджен..

385 грн

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту прав і свобод людини і громадянина в процесі проведення біомедичних досліджень. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які цікавляться питання-ми забезпечення еф..

Фенікс

Концепція адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я

550 грн

У монографії досліджено методологічний інструментарій наукового вивчення концепції адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я, поняття «адміністративно-правове забезпечення охорони здоров’я», співвідношення понять «право на здоров’я» та «право на охорону здоров’я». Розглянуто структурованість концепцій та їх класифікацію, концепції у сфері ..

Фенікс

Медична допомога як вид соціального забезпечення

350 грн

Монографія містить комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем медичної допомоги як виду соціального забезпечення. Визначаються поняття, особливості, ознаки та види медичної допомоги. Досліджується система охорони здоров’я, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Аналізуються окремі види медичної допомоги.Сформульовано..

Рік-У

Медичне право

1100 грн

Підручник підготовлено на основі законодавства України про охорону здоров'я та практики його застосування. Складається із 23 розділів, у яких висвітлено: загальні положення медичного права; медичні правовідносини; медична реформа в Україні; правове регулювання фармацевтичної діяльності; договір про надання медичних послуг; правове регулювання трансплант..

Гельветика

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги

320 грн

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових відносин у сферi надання медичної допомоги, автором розглядаються сучаснi проблемнi аспекти модернiзацiї (оновлення) цивiльного законодавства України на засадах концепту приватного права захiдної традицiї та мiжнародно-правових стандартiв. Проаналiзовано методологi..

Фенікс

Право охорони здоров’я ЄС

75 грн

У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст охорони здоров’я у праві ЄС, еволюції права охорони здоров’я ЄС та медичного права ЄС, інституціоналізації права охорони здоров’я ЄС та медичного права ЄС, права на медичну допомогу у праві охорони здоров’я ЄС, захисту прав пацієнтів у праві охорони здоров’я ЄС, трансплантації органів у праві охорони ..

Гельветика

Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій

410 грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій. В роботі комплексно, з урахуванням сучасних методів дослідження, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також норм чинного законодавства України розкрито адміністративно-правове регулювання допоміжних репродуктивних техн..

Гельветика

Систематизація адміністративного законодавства в сфері охорони здоров’я в Україні: те..

645 грн

У монографії подається авторська концепція систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні із висвітленням історико-правового, теоретико-правового, системного, праксеологічного, класифікаційного аспектів, а також детальним аналізом всіх різновидів систематизації, перспектив її в Україні.Для науковців, практичних працівників,..

Одеса

Социально-правовые аспекты клонирования человека

60 грн

В настоящем издании предпринята попытка комплексного исследования проблемы клонирования человека в социально-правовом континууме. В книгу вошли отдельные статьи, в которых рассматривается проблема клонирования человека в разных аспектах: методологии научного познания; прогресса науки; генетическом; биоэтическом; морально-религиозном; философско-этическом; пр..

Алерта

Суб’єктивні та об’єктивні ознаки кримінальної відповідальності медичних та фармацевти..

60 грн

Основними принципами медичної сфери діяльності в Україні є визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, а також дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій...

Заславський ВД

Судова медицина

330 грн

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана сучасна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів. Надана інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механіз..

Право

Судова медицина та судова психіатрія

460 грн

У Підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії, що виникають у правовій практиці. У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання танатології, травматології, механічної асфіксії, токсикології, впливу критичних температур, електрики та ін., які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушк..

Новий світ-2000

Судова медицина та судово-медичні експертизи

285 грн

Навчальний посібник підготовлено з використанням нормативних і наукових джерел, відповідно до навчальної програми курсу «Судова медицина та психіатрія». Розглянуто основні організаційно-правові і науково-практичні основи судової медицини, об’єкти, види і форми судово-медичних експертиз, порядок призначення і проведення їх в цивільному та кримінальному судочи..

Macmillan

Судова та юридична психологія (Forensic and Legal Psychology. Psychological Science A..

2990 грн

How psychological science can be used to promote justiceMark Costanzo and Daniel Krauss’s text show students how psychological science can be used to reduce crime, improve legal decision making, and promote justice. Fully integrated discussions of real cases and trials, along with other examples of the legal system in action, show how research and theory can..

Гельветика

Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичн..

450 грн

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником. На сьогодні визначається гостротою проблема якості надання медичних послуг співробітниками відповідних установ України під час здійснення ними своїх професійних обов’язків. Питання, пов’язані з кримінально-правовою ха..

Гельветика

Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів

455 грн

Монографію присвячено кримінально-правовому дослідженню проблем кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів і формуванню на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення відповідних норм Кримінального кодексу України. (та підвищенню ефективності застосування кримінального зако..

Гельветика

Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я: порівняльно-правове..

480 грн

У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності конституційного права особи на охорону здоров’я в Україні, європейських державах, США, Канаді, інших країнах. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного підходу здійснено порівняльний аналіз конституційних та інших правових норм, стосовних ..

Медицина

Forensic Medicine (Судова медицина)

220 грн

The textbook briefly highlights both the history of forensic medicine and organization and arbitration principles of forensic medical examination. Forensic and medical thanatology issues as well as diagnostics of various environmental injuries and health conditions are scrutinized in view of current scientific advancements.The data on lager radiation injurie..

Routledge

Text, Cases and Materials on Medical Law and Ethics / Медичне право в прикладах і зад..

2850 грн

Text, Cases and Materials on Medical Law and Ethics presents a valuable collection of materials relating to often controversial areas of the law. Comprising extracts from statutes, cases and scholarly articles alongside expert author commentary and guidance which signposts the key issues and principles, this book is an ideal companion to this increasingly po..

Право

Міжнародні стандарти в галузі забезпечення права на здоров'я та практика їхнього заст..

250 грн

У навчальному посібнику охарактеризовано міжнародно-правові акти універсального й регіонального характеру щодо гарантування права на досягнення найвищого життєвого рівня (права на здоров’я); приділено суттєву увагу міжнародним правовим актаму сфері прав пацієнтів та міжнародно-правовим актам у галузі забезпечення громадського здоров’я. Проаналізовано правові..

Право

Основи медичного права. Альбом схем

676 грн

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту програми навчальної дисципліни "Медичне право України" для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікаційно - освітнього рівня "Магістр медицини" кваліфікаційного профілю "Лікар", галузі знань 22 "Охорона здоров'я, спеціальності 222 "Медицина"...

Право

Основи фармацевтичного права. Альбом схем

468 грн

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни "Фармацевтичне право та законодавство" для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 226 "Фармац..

Показано з 1 по 24 із 26 (2 сторінок)