(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Захист інформації

Фенікс

Інформаційні системи на транспорті

100 грн

В настоящее время деятельность предприятий любых отраслей связана с использованием информационных систем. Это могут быть небольшие системы, представляющие собой несколько компьютеров, соединенных сетью с ординарным программным обеспечением в виде простейших баз данных; или гигантские системы, связывающие глобальной сетью отделения компаний в различных страна..

Львівська політехніка

Інформаційна безпека

850 грн

Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто ..

Магнолія

Інформаційна та кібернетична безпека підприємства

700 грн

Широке використання в процесі інформатизації суспільства сучасних технологій автоматизованої обробки інформації та управління технологічними процесами створило не тільки об’єктивні передумови підвищення ефективності всіх видів діяльності особи, суспільства та держави, але і ряд проблем захисту інформації. Складність вирішення цих проблем обумовлена необхідні..

CRC Press

Біометрія для безпечної автентифікації та розпізнавання людини (Advances in Biometric..

2600 грн

Although biometric systems present powerful alternatives to traditional authentication schemes, there are still many concerns about their security. Advances in Biometrics for Secure Human Authentication and Recognition showcases some of the latest technologies and algorithms being used for human authentication and recognition. Examining the full range of ..

КНТЕУ

Безпека інформаційних систем

350 грн

У навчальному посібнику розглянуто сучасні напрями забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. Викладено технічні, криптографічні, програмні методи і засоби захисту інформації. Форму­люються проблеми вразливості сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, розглядаються питання захисту інформації в розподілених інфор­маційних системах, о..

Львівська політехніка

Вимірювальні перетворювачі (сенсори)

300 грн

Викладено основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, описано принципи їхнього функціонування та особливості побудови для вимірювань широкого кола фізичних величин із застосуванням сучасної мікроелектронної та обчислювальної техніки.Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових напрямів з системної інженерії, безпеки і техні..

Астролябія

Досконала зброя. Війна, саботаж і страх і кіберепоху

410 грн

Вражаюча оповідь про початки та перебіг застосувань кіберзброї, які кидають виклик балансу сил, що встановився у світі з часу винайдення атомної бомби. Побудована на великому обсязі інсайдерській інформації, вона посвячує читача у малопомітне, але загрозливе для самих основ техногенної цивілізації протистояння у кіберпросторі. Автор веде нас через наради в С..

НАУ

Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури

120 грн

Радіотехнічні системи призначені для передавання інформації про будь-яки явища або події з однієї точки простору до іншої. Переносниками інформації в таких системах є електромагнітні поля штучного походження – радіохвилі, які можуть належати до різних частотних діапазонах від 3,0 кГц до 3,0 ТГц. Стійка тенденція до щорічного збільшення кількості незалежних е..

Львівська політехніка

Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІІ: Аналогова схемотехніка

190 грн

“Аналогова схемотехніка” є другою частиною посібника “Електроніка та мікросхемотехніка” і ґрунтується на матеріалі, викладеному у першій його частині “Елементна база електроніки”.Посібник складається з 9 розділів. Розділи 1–7 містять необхідні відомості про підсилювальні пристрої. Перший розділ містить загальну інформацію про підсилювачі, їх параметри та хар..

Новий світ-2000

Кібербезпека: WEB-технології

540 грн

Подано довідково-методичні рекомендації щодо вивчення сучасних Web-технологій які дозволяють реалізувати потреби підприємців та компаній зі створення Web-сторінок та Web-ресурсів із застосуванням технологій HTML, CSS, JavaScript. Висвітлені проблемні питання забезпечення кібербезпеки у процесі розробки цих систем.Рекомендовано для студентів першого (бакалавр..

Новий світ-2000

Кібербезпека: криптографія з PYTHON

290 грн

    Призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах, які реалізовані за допомогою мови програмування PYTHON. Розглянуті приклади формування простих шифрів, а також алгоритмів симетричної криптографії (алгоритм DES) та несиметричної криптографії (алгоритм ASA) в..

Новий світ-2000

Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту

350 грн

 Призначений для практичного вивчення використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах. Розглянуто механізми реалізації на основі симетричних та несиметричних алгоритмів шифрування, алгоритмів цифорового підпису. Запоропоновані практичні основи створення захищеного середовища з використанням програмного комплексу P..

Новий світ-2000

Кібербезпека: основи кодування та криптографії

800 грн

В навчальному посібнику розглянуто питання основ теорії інформації, формування дискретного каналу, основні критерії та показники теорії інформації та кодування, приведені основі підходи щодо побудови кодових сисем на основі класичних завадостіких кодів, а також побудова кодових систем на основі алгеброгеометричних кодів, приведені алгоритми кодування та розк..

Новий світ-2000

Кібербезпека: сучасні технології захисту

650 грн

У пропонованому виданні викладені основи сучасного захисту інформації в комп’ютерних системах, не пов’язаних з державною таємницею. Посібник складається з теоретичного матеріалу та лабораторного практикуму. У теоретичній частині висвітлено основні поняття й подані визначення, які стосуються захисту інформації, формування політики безпеки. Розглянуто крит..

Гельветика

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

825 грн

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. ... Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються ..

Магнолія

Кіберфізичні системи: багаторівнева організація та проектування

350 грн

У монографії запропоновано та розкритое основні положення багаторівневої платформи кіберфізичних систем, напрями та організацію наукових досліджень в її межах, сформовано основи автоматизованого синтезу комп ютерних пристроїв в реконфігурованих апаратних платформах вузлів інтелектуальних сенсорів та актюаторів, запропоновано принципи побудови комп клерних за..

Магнолія

Кіберфізичні системи: технології збору даних

300 грн

У монографії розглянуто питання побудови комунікаційних засобів нижніх рівнів кіберфізичних систем, запропоновано технології збору даних вавтономних мобільних кіберфізичних системах на основі принципів самоорганізації та концепції структурної адаптації, а також організації їхфункціонування на основі технології багатоагентних систем, запропоновані методи та з..

ЦУЛ

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації

135 грн

У монографії розглянуті проблеми формування, обробки та захисту радіолокаційної інформації в системах радіобачення авіаційно-наземного базування зі змінною відносною просторовою конфігурацією при дистанційному зондуванні радіопомітних об'єктів та об'єктів спостереження з радіопоглинаючою поверхнею. Робота враховує останні досягнення в галузі радіолокації і б..

Львівська політехніка

Моделювання розумного будинку в середовищі Cisco Packet Tracer

195 грн

Розглянуто базові принципи організації, підключення, функціонування та моніторингу технології Інтернету речей за допомогою середовища моделювання Cisco Packet Tracer, а також методи захисту сервісів Інтернету речей. Подано теоретичні відомості про екосистему розумного будинку, методичні вказівки щодо фізичних об’єктів або речей, які можуть з’єднуватись через..

Ліра-К

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту

740 грн

У навчальному посiбнику наведена систематизована сукупнiсть вiдомостей про стан та перспективи розвитку широкого кола методологiчних, наукових та технiчних основ побудови кiберпростору, процесiв протиборства у кiберпросторi, органiзацiю забезпечення безпеки кiберпростору, методи та засоби забезпечення кiберзахисту. Навчальний посiбник створений за результата..

Львівська політехніка

Основи теорії надійності програмних систем

170 грн

Висвітлено основні поняття і визначення теорії надійності, загальну характеристику надійності ПЗ, критерії надійності невідновлюваних та відновлюваних систем, найпоширеніші в теорії надійності закони розподілу часу до відмови. Наведено методи розрахунку надійності технічних систем, розкрито характеристики надійності програмних і апаратних засобів та наведено..

Магнолія

Прикладні аспекти інформаційної та кібернетичної безпеки держави. Аналіз мережевого т..

550 грн

У підручнику розкриваються методологічні аспекти щодо дослідження поведінки мережевих додатків і вузлів з метою виявлення і виправлення проблем в роботі мережі для забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємства. Нерідко, для вирішення та- ких проблем, спеціалісти з інформаційної та кібернетичної безпеки вдаються до використання аналізаторів..

Львівська політехніка

Проєктування комплексних систем захисту інформації

400 грн

Підручник відображає сучасні погляди на стан та гарантування інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави та визначає необхідність захисту інформації в сучасних умовах. Розглянуто основні питання захисту інформації та інформаційної безпеки. Проаналізовано завдання інформаційної безпеки та інформаційних процесів. Досліджено стан й процес функціон..

Львівська політехніка

Системи комутації та розподілу інформації

rating

440 грн

Розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни “Комутація та розподіл інформації”, яка належить до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Викладено основи автоматичної комутації, принципи побудови і проектування телефонних мереж абонентського доступу всіх рівнів ієрархії. Розглянуто архітектуру і ..

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)

У розділі представлені книги з захисту інформації та персональних даних.