(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Риба

Академія

Безпека харчових гідробіонтів

280 грн

У підручнику наведено загальні відомості про поживну цінність харчових гідробіонтів (морських і прісноводних організмів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об’єктів, розглянуто токсико-гігієнічні характеристики контамінантів, чинники їх накопичення в..

Нова книга

Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин

90 грн

Навчальний посібник спрямований на надання методичної допомоги студентам вищих навчальних закладів за фахом 7.130501 “Ветеринарна медицина” під час вивчення курсу “Ветеринарно-санітарна експертиза” розділу “Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин”, підготовки до практичних занять і самостійного вивчення лекційного курсу..

Інкос

Основи ветеринарно-санітарного контролю в рибництві

30 грн

Приведено дані відносно забезпечення у рибництві оптимальних ветеринарно-санітарних умов для вирощування риб та відображені сучасні лікувально-профілактичні заходи. Пропонуються методики оцінки збитків від хвороб риб та визначення економічної ефективності при проведенні протиепізоотичних заходів...

Кондор

Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності

75 грн

У навчальному посібнику розглядаються питання переробки різних видів риб і нерибних морепродуктів. Наведено традиційні і сучасні технології холодильного зберігання, соління, в’ялення, сушіння, копчення і консервування ставкової й океанічної риби. Запропоновано технологічні прийоми готування рибних напівфабрикатів і культурних виробів. Дано сучасні напрямки в..

Моркнига

Пищевая безопасность гидробионтов

370 грн

В учебном пособии описаны пути загрязнения сырья и продуктов из гидробионтов различными ксенобиотиками - токсичными металлами, пестицидами, радионуклидами, полициклическими ароматическими углеводородами, нитрозосоединениями, а также контаминантами биологической природы - микроорганизмами, паразитами и токсинами, представляющими реальную опасность при их упот..

ЦУЛ

Товарознавство риби та рибних товарів

360 грн

Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику основних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м’яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, формуван..

Магнолія

Товарознавство товарів тваринного походження

390 грн

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищи..

Лань

Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов

560 грн

В учебном пособие приведены сведения о хитиновых материалах, их строении, сырьевых источниках, способах получения и свойствах. Представлена информация о технологиях использования полиаминосахаридов и аминосахаров в пищевых продуктах. Рассмотрены теоретические и практические вопросы разработки технологии пищевых продуктов из водных биологических ресурсов с до..

CRC Press

Seafood and Freshwater Toxins

2496 грн

The last few years have brought about many changes in the field of marine and freshwater toxins, with advances in analytical technology and the realization that these toxins are a global issue. Offering a complete reference guide, Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection, Third Edition addresses all aspects of the social and sci..

WILEY

Seafood Chilling, Refrigeration and Freezing: Science and Technology

4056 грн

Fish and seafood are highly perishable, and must be preserved immediately after being caught or harvested. It is very important both to preserving its quality and to ensure that it does not pose any risks to human health upon consumption. Chilling, refrigeration and freezing are the major preservation methods used with seafood and fish products, all three pr..

CRC Press

Seafood Enzymes

2496 грн

"Reviews specific enzymes and enzyme groups studied in recent years, delves into the relationship between enzymes and seafood quality, covers the application of enzymes as seafood processing aids, and focuses on the recovery of useful enzymes as by-products from seafood waste. Details the control of enzyme activity in seafood products."..

Springer

Seafood Processing By-Products. Trends and Applications

4680 грн

The seafood processing industry produces a large amount of by-products that usually consist of bioactive materials such as proteins, enzymes, fatty acids, and biopolymers. These by-products are often underutilized or wasted, even though they have been shown to have biotechnological, nutritional, pharmaceutical, and biomedical applications. For example, by-pr..

Харків

Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби

468 грн

У частині 2 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності їх для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, при..

Харків

Гігієна і експертиза рибопромислової продукції

468 грн

У 1 частині підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи рибопромислових продуктів. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації рибоп..

Інкос

Рыбные фарши с растительными наполнителями

26 грн

Рассмотрены вопросы использования различных биологически активных добавок и пряно-ароматических растений в рыбные фаршевые изделия. Обоснованы концентрации наполнителей, технология введения и качественная оценка готовой продукции. Показаны направления использования дикорастущего растительного сырья и закономерности его воздействия на технологический процесс ..

Кондор

Страви з риби та морепродуктів

187 грн

В цьому виданні наведені загальні відомості та основні прийоми підготовки до кулінарного обробляння риби та нерибних продуктів моря. Подано рецептури страв у яких використовують рибну сировину. Заслуговують уваги поради щодо кулінарної обробки та зберігання риби...

Профессия

Безопасность и качество рыбо- и морепродуктов

1350 грн

В книге собрана уникальная информация по самым разным вопросам вылова, транспортировки, переработки и хранения рыбного сырья и морепродуктов. В первой части анализируются вопросы качества с точки зрения обнаружения, идентификации, количественного определения и оценки рисков с акцентом на эффективность действующих систем HACCP. Во второй части проанализирован..

КолосС

Биотехнология морепродуктов

458 грн

Приведены биохимическая характеристика гидробионтов как сырья для получения комплексов биологически активных веществ, технологии комбинированных и аналоговых продуктов, обладающих биологической активностью. Даны научные основы процессов в биотехнологии морепродуктов. Охарактеризованы технологические направления получения и применения ключевых биоизделий из о..

Лань

Биотехнология рационального использования гидробионтов

291 грн

В учебнике дана характеристика гидробионтов как сырья для производства пищевых композиций (биологически активных добавок, обогащенных изделий, функциональных продуктов), обладающих биологической активностью. Приведены основные показатели оценки биопотенциала органов и тканей гидробионтов для целей биотехнологии, показана рациональность их переработки на биоп..

Моркнига

Биохимия гидробионтов: лабораторный практикум

416 грн

В учебном пособии рассматривается биопотенциал промысловых и перспективных к промыслу биологических ресурсов (природных объектов, ресурсов аквакультуры, морских беспозвоночных, водорослей и трав). Приводятся методы оценки состава и свойств тканей гидробионтов, их изменений при традиционных и современных способах консервирования, схемы комплексной переработки..

Моркнига

Биохимия сырья водного происхождения

296 грн

В учебном пособии приведены сведения о биохимии рыб и других гидробионтов - важнейших представителей водных биоресурсов и современной аквакультуры. Рассматривается химический состав объектов водных биоресурсов, его полноценность, основные изменения макро- и микронутриентов в процессе жизнедеятельности организмов и в ходе послежизненных превращений. Для студе..

Рівне

Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів

104 грн

Науково обгрунтовано доцільність культивування у процесі біологічного очищення стічних вод молокозаводів кормового організму, що використовується у рибництві - трубочника звичайного. Розроблено конструкцію затопленого біофільтра, у чкому можливе ефективне культивування трубочників, та технологічну схему біологічного очищення стічних вод молокозаводів.Для фах..

Гиорд

Методы исследования рыбы и рыбных продуктов

723 грн

Учебное пособие содержит теоретические сведения и лабораторные работы, относящиеся к непосредственной организации исследования свойств и контроля качественных характеристик рыбы и продуктов ее переработки. Приводятся сведения о реактивах, оборудовании, необходимых для проведения исследований. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специа..

Проспект Науки

Методы исследования свойств сырья и продуктов питания

582 грн

Классифицированы свойства продуктов питания. Описаны особенности организации служб контроля продуктов питания и аккредитации испытательных лабораторий. Дан методологический подход к исследованию органолептических и групповых свойств продуктов питания, включая требования к правилам отбора проб и подготовке их к лабораторным испытаниям. Отдельные главы посвяще..

Показано з 1 по 24 із 37 (2 сторінок)