(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Економіка. Бізнес

Инфра-Инженерия

PR-дизайн и PR-продвижение

460грн

Рассмотрены методы PR-дизайна и общие принципы их поиска. Представлены разнообразные стратегии проведения комплексных PR-кампаний. На конкретных примерах подробно раскрыты средства PR-продвижения — начиная от подбора названия и темы оформления и заканчивая разработкой медиастратегии и организацией выставок. Рассмотрены технологии межличностной и групповой ко..

Київ

Professional english logistics

220грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Инфра-Инженерия

SMM С НУЛЯ. Секреты продвижения в социальных сетях

350грн

Продвижение товаров и услуг в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» – тренд №1. За последнее время эти площадки превратились в мощный инструмент эффективного продвижения бизнеса, привлекающий тысячи клиентов каждый день. Из книги вы узнаете, как завоевать сердце своей целевой аудитории:• научитесь на профессиональном уровне вести сообщ..

Фенікс

Інноваційний маркетинг підприємств

150грн

У монографії представлений процес розробки та втілення в маркетингову діяльність механізму формування інноваційного маркетингу на базі результатів дослідження теоретико-методологічних основ маркетингової діяльності, комплексу маркетингу, маркетингової товарної політики та інноваційної діяльності підприємств.Робота призначена для наукових діячів у сфері марке..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

180грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

Инфра-М

Административное принуждение, применяемое таможенными органами

550грн

В монографии исследована проблема административного принуждения, применяемого таможенными органами, раскрыты теоретико-правовые и методологические основы административного принуждения, сформулированы научно обоснованные концептуальные положения административного принуждения, даны предложения по совершенствованию нормативно-правовой основы и деятельности тамо..

Алерта

Аудит

500грн

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп’ютерному середовищі...

Львівська політехніка

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

120грн

Розкрито суть та значення оцінювання управлінської діяльності організацій (підприємств, установ), зокрема організацію перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління керівників різних ланок. Подано комплексний аналіз стану управлінської діяльності на основі зібраних даних та рекомендації щодо механізмів підвищення економічності, ефективності ..

Алерта

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

520грн

Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський (фінансовий) облік”. У Підручнику викладено Частина І “Теоретичні основи бухгалтерського (фінансового) обліку (4 розділи); Частина ІІ “Бухгалтерський (фінансовий) облік” (10 розділів..

Гуманитарный центр

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне

150грн

Коллективная монография посвящена вопросам теории и практики создания дизайнерского и рекламного образов в контексте эффективных визуальных коммуникаций. Показаны области пересечения и дифференциации дизайна и рекламы - как графического языка и рекламного обращения. Графический дизайн представлен как проектирование сообщения в сфере визуальных коммуникаций, ..

Инфра-Инженерия

Волшебные кнопки. Куда жать, чтобы продавать

315грн

Эта книга – хороший помощник для практикующих интернет-маркетологов и владельцев бизнеса. В ней собраны приемы и механики, которые помогут соблазнить избалованного потребителя даже в рамках жесткой конкуренции. Вы узнаете: • как создать привлекательное предложение; • чем привлечь потенциальных клиентов; • как побудить заказчиков к повторным покупкам; • ..

Львівська політехніка

Економіка логістики

150грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

КНТЕУ

Економіка підприємства торгівлі (у схемах та таблицях)

220грн

У навчальному посібнику розглядаються теоре­тичні положення про торгівлю як вид економічної діяльності, надається економічна характеристика різних форм торгівлі, особливості споживчого ринку, процесу формування товарних запасів та управління товарним забезпеченням обороту. Розкрито методичні засади та практичний інструментарій управління такими основ­ними по..

Фенікс

Економічна безпека

100грн

Визначено складові системи забезпечення економічної безпеки держави. Надано характеристику методів, принципів та технологічних прийомів забезпечення необхідного рівня економічної безпеки країни в цілому та окремих економічних суб’єктів. Визначено інституціональні умови забезпечення економічної безпеки. Особливу увагу приділено питанням забезпечення економічн..

Олді+

Економетрика

200грн

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни "Економетрика" студентам економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.Розглянуті підходи класичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та множинної регресії на основі методу найменших квадратів (1МНК). Описані випадки порушення умов використання 1МНК..

КНТЕУ

Експертиза та митне оформлення товарів

190грн

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно- правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів..

Фенікс

Ефективне лідерство та менеджмент

50грн

Думки, висловлені в даній публікації, належать авторам і не тягнуть за собою відповідальності Уряду Швеції та Ради Європи. Вони не мають сприйматися як такі, що офіційно тлумачать згадані тут юридичні інструменти з обов'язковим дотриманням цього тлумачення Державами-членами, органами, заснованими Статутом Ради Європи, або ж будь-яким органом, створеним на ви..

Инфра-Инженерия

Ловись, клиент, большой и маленький. Пособие для интернет-маркетологов

350грн

Эта книга – настоящий мануал для будущих и практикующих интернет-маркетологов. В ней собраны более 75 приемов, инсайтов и методик, которые помогут:• сформировать лояльное, доверительное отношение аудитории к вашему сайту;• привлечь потенциальных клиентов;• побудить заказчиков к повторным покупкам.Все рекомендации написаны легким, живым языком, а теорети..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

430грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Львівська політехніка

Логістичні системи

270грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

Олді+

Міжнародна економіка

180грн

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посібник включені навчально-методичні матеріали – словник основних понять, списки рекомендованої літератури до кожної..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

200грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

Одеса

Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону

250грн

У монографії розглянуто актуальні проблеми розвитку малого промислового підприємництва та реалізації його потенціалу у вирішенні сучасних перспективних завдань української економіки, зокрема,  у розвитку її реального сектору.Представлено аналіз сучасних підприємницьких стратегій у сфері малого бізнесу, його адаптації в умовах кризових обставин, розробле..

Одеса

Малые предприятия в экономике Украины

120грн

Книга посвящена вопросам теории и практики развития малого предпринимательства в Украине с выделением малого промышленного предпринимательства как специфической сферы рыночных отношений. Рассмотрен и проанализирован опыт становления малого бизнеса в ведущих отраслях народного хозяйства, проблемы повышения рыночной и социальной эффективности украинского предп..

Показано з 1 по 24 із 142 (6 сторінок)

Ресторан, English for, Косметологія , HACCP