(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Пульмонологія і фтизіатрія

Книга плюс

Воспалительные заболевания бронхов

90 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика поражений бронхов, функциональные методы исследования легочной вентиляции. Детально описаны основные клинические синдромы, показано их значение в диагностическом поиске, обосновании методов лечения.С позиций современной медицинской науки изложены этиологическ..

Книга плюс

Воспалительные заболевания легких и плевры

80 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография, методы микробиологической и функциональной диагностики, применяемые в пульмонологии. Детально описаны основные клинические синдромы заболеваний легких и плевры, показано их значение в диагностическом поиске, об..

Медицина

Дитяча пульмонологія

715 грн

У навчальному посібнику наведено основні методи діагностики, провідні симптоми і синдроми у дітей із захворюваннями дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину, особливості перебігу, діагностику і принципи лікування вад розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних захворювань органів ди..

Гэотар

Диффузные паренхиматозные заболевания легких

750 грн

Диффузные паренхиматозные заболевания легких (ДПЗЛ) - одна из наиболее актуальных проблем пульмонологии. Трудности дифференциальной диагностики, нередко тяжелое и прогрессирующее течение наряду с частыми диагностическими ошибками предопределяют актуальность проблемы. Ситуация усугубляется крайне недостаточными познаниями практикующих врачей об этом виде пато..

Нова книга

Клінічна пульмонологія дитячого віку

620 грн

У представленому навчальному посібнику в чіткій, обґрунтованій формі, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладені з практичної точки зору основні питання діагностики та лікування основних клінічних синдромів і захворювань органів дихання у дітей. Для студентів старших курсів медичних університетів, лікарів-інтернів і поч..

Рута

Конспект із пульмонології та ревматології

600 грн

Конспект із серцево-судинної хірургії є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молоди..

Медицина

Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції

385 грн

У навчальному виданні представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з урахуванням досягнень провідних міжнародних експертів. Наводяться матеріали щодо організації роботи лабораторії, підготовки персоналу, вимоги до приміщення лабораторії, оснащення, забезпечення належного рівня біологічної безпеки та безпеки праці, контролю якості ро..

Магнолія

Орфанні захворювання дихальної системи у дітей

450 грн

Навчальний посібник присвячений рідкісним (орфанним) захворюванням легень у дітей з важким перебігом і несприятливим прогнозом. Рання, зокрема і пренатальна, діагностика дають можливість проведення своєчасного патогенетичного або симптоматичного лікування.Посібник призначений для підготовки студентів, інтернів, педіатрів, дитячих пульмонологів...

Медкнига

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

180 грн

Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання є значною проблемою охорони здоров'я. Це обумовлено широкою розповсюдженістю бронхолегеневої патології за наявності тенденції до сповільненої маніфестації та діагностикою на стадії легеневого серця. Автори систе..

Медкнига

Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії

180 грн

У навчальному посібнику наведено уніфіковану схему історії хвороби з коментарями та порадами щодо обстеження хворих на туберкульоз органів дихання. Висвітлені основні складові сучасної епідемії туберкульозу: туберкульоз, поєднаний із ВІЛ-інфекцією/СНІДом, хіміорезистентний та мультирезистентний туберкульоз, різноманітні позалегеневі його форми. Особлива уваг..

МИА

Редкие заболевания легких: диагностика и лечение

1380 грн

В книге изложены теоретические основы и практические подходы к диагностике и лечению редких диффузных паренхиматозных заболеваний легких. Особое внимание уделено дифференциальному диагнозу патологических состояний, имеющих сходные клинические и рентгенологические характеристики. Издание содержит более 630 рисунков — микрофотографий гистологических препаратов..

Элби-СПб

Рентгеновская компьютерная томография в диагностике хронической обструктивной болезни..

300 грн

В монографии на современном уровне изложена диагностика хронической обструктивной болезни легких с применением мультиспиральной компьютерной томографии с использованием цифровой денситометрии и цветового картирования плотности. В первой главе представлены различные классификации ХОБЛ, рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза, а также дана характеристика со..

Олді+

Фізична терапія в пульмонології

435 грн

У виданні викладено теоретичні засади навчальної дисципліни «Фізична терапія в пульмонології». Посібник покликаний допомогти розробити та реалізувати програми фізичної терапії в разі наявності різних захворювань органів дихання.Рекомендований для закладів вищої освіти та розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та практичних пра..

Книга плюс

Фтизіатрія

400 грн

У навчальному посібнику викладено загальні принципи і напрями організації самостійної роботи студентів, принципи деонтології у фтизіатрії, особливості клінічного обстеження хворих на туберкульоз, методику оформлення медичної карти стаціонарного хворого, сучасну клінічну класифікацію туберкульозу, методи рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихан..

CRC Press

Genetics of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

2548 грн

Responding to the substantial growth that has taken place in the field over the past decade, this reference provides an in-depth overview of current thought on the genetics and genomics of asthma and COPD in relation to their pathogenesis and treatment. With contributions by an esteemed team of international authorities on the topic, this source spans the la..

CRC Press

Long-Term Mechanical Ventilation

3200 грн

Summarizing state-of-the-art developments in long-term mechanical ventilation use, this comprehensive treatise reviews the applications, complications, and care of breathing disorders affecting the growing population of ventilation-assisted individuals-including neuromuscular and chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) and chest wall deformities. Qual..

CRC Press

Models of Lung Disease Microscopy and Structural Methods

2496 грн

This research-level reference provides a review of the morphological techniques that have become a primary method of anatomical study correlating structure and function in lung physiology and pathology. Detailing the evolution of anatomy as a research discipline, it explores general structural technics..

CRC Press

Reichman and Hershfield's Tuberculosis

2496 грн

Thoroughly examining tuberculosis from historical, theoretical, and clinical perspectives, this Third Edition merges state-of-the-art research developments with principles of programmatic TB management. Each of the 50 chapters analyze current studies on TB mechanisms and treatment and will meet the needs of all who work in the field of TB control, whether in..

Нова книга

Клиническая пульмонология детского возраста

530 грн

В представленном учебном пособии в четкой, обоснованной форме, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, изложены с практической точки зрения основные вопросы диагностики и лечения основных клинических синдромов и заболеваний органов дыхания у детей. Для студентов старших курсов медицинских универс..

Гэотар

Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких в амбулаторной практике

322 грн

Учебное пособие содержит систематизированную информацию о диагностике, терапии, профилактике бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, которая соответствует последним достижениям науки и клинической практики в области внутренних болезней. Книга подготовлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по спец..

СпецЛит

Внелегочный туберкулёз

416 грн

В руководстве для врачей изложены вопросы клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, терапевтического и хирургического лечения туберкулеза внелегочной локализации у взрослых, детей и подростков. На современном уровне, с учетом последних достижений медицинской науки, представлены сведения по эпидемиологии, патогенезу, патологической анатомии и пат..

Гэотар

Гериатрическая пульмонология. Руководство

470 грн

В руководстве рассмотрены особенности физиологического старения и функционирования бронхолегочной системы. Основной акцент сделан на наиболее часто встречающихся патологиях старческого возраста, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и некоторые виды пневмоний. Детализированы гериатрические аспекты клинической картины, диагнос..

Гэотар

Заболевания органов дыхания. Практическое руководство. Доктор на приеме

440 грн

Руководство серии "Доктор на приеме" содержит принципиально новый подход к подаче информации для врача по ведению пациента в рамках амбулаторного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии книг по четырем направлениям: болевой синдром, болезни органов желудочно-кишечного тракта, дыхания, кровообращения.Контент по каждой нозологической единице включае..

Практическая медицина

Интерпретация биопсий легкого

1050 грн

Очередной том серии «Интерпретация биопсий» предназначен для ознакомления с различными видами поражений легких и их дифференциальной диагностикой. В первой главе рассмотрены техника и методика выполнения биопсий легкого. Дальнейшие главы посвящены описанию различной патологии легких — воспалительных процессов, гранулематозных поражений, васкулитов, бактериал..

Показано з 1 по 24 із 54 (3 сторінок)