(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Медицина

Медицина

Порівняння товарів (0)

Медицина

Інфекційні хвороби

610грн

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемі..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

Медицина

Інформаційні технології у фармації

35грн

Підручник створено відповідно до програми з курсу “Інформаційні технології у фармації”. Викладено загальні поняття інформаційних технологій та основні напрямки їх використання у фармації. Розглянуто приклади оброблення фармацевтичних даних у середовищі електронних таблиць, технології апроксимації та прогнозування статистичних даних за допомогою електронного ..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

275грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

245грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

Медицина

Аналітична хімія

70грн

Навчально-методичний посібник з аналітичної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженої МОЗ України і є логічним доповненням Практикуму з аналітичної ..

Медицина

Аналітична хімія. Якісний аналіз

175грн

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному нау­ковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необ­хідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів. Посібник складено відповідно до вимог і обсягу програми з якісного хіміч­ного аналізу для фармацевтичних факультетів. Значну увагу приділено реакці­ям катіоні..

Медицина

Анатомічний атлас людини

350грн

В основу створення атласу було покладено восьме видання “Фундаментальної анатомії та фізіології”. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а відтак — і до медичного ..

Медицина

Біологічна і біоорганічна хімія. Книга 1. Біоорганічна хімія

175грн

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі  деяких лікарських засобів і ..

Медицина

Біологічна і біоорганічна хімія. Книга 2. Біологічна хімія

370грн

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів,..

Медицина

Биологическая и биоорганическая химия. Книга 1. Биоорганическая химия

240грн

В учебнике на основе современных принципов теоретической органической химии изложены строение, химические свойства и биологическая роль органических соединений, участвующих в процессах метаболизма человека: низкомолекулярных биорегуляторов (витаминов, гормонов, других природных и синтетических биологически активных соединений, в том числе некоторых лек..

Медицина

Биологическая и биоорганическая химия. Книга 2. Биологическая химия

480грн

Учебник содержит систематизированное изложение курса биологической химии в соответствии с программой по дисциплине, утвержденной для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений — университетов, институтов и академий. В основном тексте учебника рассмотрены структура и ферментативные реакции превращения основных классов биомолекул — ..

Медицина

Військова епідеміологія

125грн

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів фа..

Медицина

Військова ортопедична стоматологія

100грн

У підручнику розглянуто історію розвитку, становлення та організацію стоматологічної допомоги у Збройних силах, сучасні вимоги до ортопедичної стоматологічної допомоги у військах, питання догляду за стоматологічними хворими, військово-лікарської експертизи. Наведено характеристику ортопедичних щелепно-лицевих апаратів і пристроїв, що їх застосовують для ліку..

Медицина

Внутрішня медицина: Ревматологія

120грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших­ хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 201..

Медицина

Гінекологія

165грн

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію, основи законодавства України про охорону здоров’я жінки, питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологіч­них захворювань, догляду за паці..

Медицина

Гінекологія дитячого і підліткового віку

150грн

У підручнику на сучасному рівні описано анатомо-фізіологічні особливості статевого розвитку, регуляцію функції репродуктивної системи та гінекологічні захворювання у дівчат різного віку. Розглянуто проблеми порушень статевого розвитку у дівчат, природжених аномалій статевих органів, розладів менструальної функції, нейроендокринних гінекологічних синдромів, з..

Медицина

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас

195грн

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення ат..

Медицина

Гинекология

115грн

Учебник соответствует требованиям современной науки и образования согласно данным научно-доказательной медицины. Изложены актуальные вопросы консервативной и оперативной гинекологии. Описаны новые подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний репродуктивной системы женщин. Приведены последние представления об этиологии и патогенезе заболеваний же..

Медицина

Деонтологія в медицині

150грн

Підручник присвячено актуальним питанням медичної деонтології відповідно до навчальної програми «Деонтологія в медицині». У підручнику розглянуті питання медичної етики і деонтології, правового забезпечення професійної діяльності лікаря в сучасному суспільстві; основні моделі взаємовідносин у системі лікар—хворий; питання ятрогенії, лікарської помилки,..

Медицина

Детская психиатрия

105грн

Учебник «Детская психиатрия» соответствует содержанию программы по психиатрии для студентов педиатрических факультетов и врачей-интернов, современным тенденциям в реформировании отечественной психиатрической помощи детям. Учебник включает разделы, которые посвящены общим вопросам психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Особое внимание уделено метода..

Медицина

Детское зубное протезирование

95грн

В учебнике изложены клинико-биологические аспекты (обоснование) детского протезирования как основного звена детской стоматологии на современном этапе. Актуальность издания обусловлена тем, что, несмотря на насущную необходимость в детском зубном протезировании, учебников по этому важному разделу стоматологии практически не существует. В учебнике рассмотрены ..

Медицина

Дитяча імунологія

250грн

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для лікарів-інтернів, ліка..

Показано з 1 по 24 із 160 (7 сторінок)