(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Свинарство

Agroexpert

Атлас болезней свиней

180грн

Еще одна книга о болезнях свиней. Ориентирована на практиков: фермеров, консультантов, ветврачей и студентов ветеринаров. В отличие от других книг, она ориентирована "видимое" - на то, что животновод видит в свинарнике и что он должен правильно оценить. Издание содержит большое количество фотографий с описанием наиболее распространенных и экономически значим..

Проспект Науки

Биотехнология кормления свиней

580грн

Рассмотрены кормовые средства для свиней, их состав и питательная ценность. Представлены рекомендации по рациональному использованию кормов и кормовых добавок. Приведена методика оптимизации технологии нормированного кормления разных половозрастных групп. Описаны особенности кормления с учетом температуры окружающей среды. Предназначено для студентов вузов, ..

Еспада

Дикие и домашние свиньи

60грн

В книге освещены биологические особенности, образ жизни, питания, размножеия диких предков и родичей домашних свиней, обитающих в природе; вопросы приручения и одомашнивания предков свиней; понятия, структура и классификация домашних свиней, происхождение и характеристика мировых пород, их роль в формировании мирового генофонда свиней...

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

185грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

Лань

Комплексная механизация свиноводства и птицеводства

530грн

В книге описаны устройства и работа технических средств для механизации технологических процессов в свиноводстве и птицеводстве. Изложены регулировки и технические характеристики машин и оборудования для свиноводства и птицеводства. Освещены вопросы технического обслуживания и требования техники безопасности при работе машин и оборудования...

Agroexpert

Кормление свиней

100грн

Автор книги, основываясь на личном опыте и опыте своих коллег, в доступной и интересной форме излагает материал, касающийся практически всех основных аспектов правильного, физиологически и экономически обоснованного кормления свиней. Особое внимание отводится особенностям кормления свиноматок в ранний постлактационный период, ремонтного молодняка, а также хр..

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

150грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Лань

Племенное свиноводство

200грн

В учебном пособии обобщены и изложены сведения о зарождении племенного свиноводства в России, в новой трактовке дается оценка процесса совершенствования породного состава свиней почти на 100-летний период, излагаются современные концепции селекции и методы создания новых генотипов свиней...

Еспада

Породи свиней в Україні

50грн

Навчальний посібник вміщує матеріали з історії розвитку та становлення генофонду свиней в Україні, характеристики основних порід свиней, оцінки їх екстер’єру та продуктивності...

Індустрія

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

65грн

Дія нормативно-правового акту з охорони праці "Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство" поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, що займаються вирощуванням свиней та виробництвом продукції свинарства. Правила встановлюють вимоги безпеки праці до організації й виконання технологічни..

Новий світ-2000

Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві

350грн

В навчальному посібнику разглянуто найбільш важливі питання з дисциплін "Проектування твариницьких підприємств", "Проектування технологічних процесів у тваринництві", "Проектування машиновикористання в кормовиробництві та тваринництві", "Курсове та дипломне проектування з механизациї тваринництва". Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової ..

Кондор

Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: монографія

350грн

У монографії викладено вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання ринку свинини в Україні, що сприятиме підвищенню рівня розвитку цієї галузі та зростанню її експортного потенціалу. Зроблено спробу вирішити питання поєднання заходів державного втруча..

Університетська книга

Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини

150грн

Аналізуються різноманітні технології виробництва свинини, викладено біологічні, фізіологічні та продуктивні ознаки свиней за різних умов технології, визначено голові напрямки впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва свинини та основні чинники скорочення різноманітних витрат при формуванні собівартості свинини...

Київ

Свинарство і технологія виробництва свинини

50грн

Висвітлено біологічні та господарські особливості свиней,. - значення переведення виробництва свинини на промислову основу, типи свинарських господарств і організацію їх кормової бази* формування \ стада свиней у племінних і промислових господарствах. Викладено питання організації племінної роботи у племінних і промислових господарствах, відтворення стада і ..

Еспада

Свинарство: селекція, технологія

90грн

У книзі викладається сучасний стан галузі свинарства в Україні та перспективи її подальшого розвитку, проблема організації та проведення комплексу заходів селекційно-племінної роботи із сучасним генофондом, техноогія виробництва продукції свинарства у господарствах різних категорій та ветеринарно-санітарне забезпечення галузі. Для викладачів і студентів вищи..

Лань

Свиньи: содержание, кормление и болезни

350грн

В учебном пособии рассматриваются различные аспекты свиноводства: гигиена содержания, кормление, генетические методы селекции, основы биохимических процессов у свиней, ветеринарно-санитарная экспертиза в свиноводстве. Подробно рассматриваются вопросы лечения свиней, такие как акушерство и гинекология, хирургия в свиноводстве, незаразные болезни, отравления, ..

Юнивест Медиа

Современное свиноводство

110грн

Полезная и актуальная информация про оборудование свиноводческих ферм, кормление, оплодотворение, здоровье и гигиену животных. В это издание вошли статьи, опубликованные в немецких сельскохозяйственных журналах Top agrar и Profi...

Лань

Справочник свиновода

240грн

Справочник является учебным пособием по организации племенной работы в племенном и товарном свиноводстве, по рациональному использованию пород свиней в России с целью получения высококачественной, дешевой свинины. В пособии изложены современные концепции кормления свиней, способы подготовки кормов к скармливанию, расчет потребности в кормах и техника кормлен..

ИВЦ Минфина

Средства специфической профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота и с..

600грн

В практическом пособии дается краткая характеристика инфекционных болезней, требующих вакцинации. Приводится перечень вакцин, инструкций по применению отечественных и зарубежных биопрепаратов для крупного рогатого скота и свиней, зарегистрированных в странах Таможенного союза Евразийского экономического союза и используемых на территории Республики Беларусь,..

Еспада

Технологія виробництва продукції свинарства

120грн

Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біологічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господа..

Нова книга

Технологія виробництва продукції свинарства

120грн

Висвітлено народногосподарське значення свинарства, сучасний стан та перспективного розвитку, біологічні основи продуктивності свиней, породоутворювання та аналізу генофонду свиней в Україні, організації і проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації. Особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки ..

Лань

Технология разведения и содержания свиней

500грн

Излагаются актуальные проблемы свиноводства, наиболее интересующие специалистов в современных условиях. За основу взят анализ накопленных к данному времени теоретических и прикладных исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, а также опыт многолетних собственных экспериментов автора. При этом значительное внимание уделяется освещению приемов гене..

ЦУЛ

Товарознавча характеристика продукції свинарства

75грн

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики продукції свинарства. Свинина відрізняється високою калорійністю, здібністю добре консервуватися, багата повноцінним білком, складом незамінних амінокислот, мінеральними речовинами та вітамінами групи В. Розв'язання проблеми вирощування високоякісної свинини є питанням надто актуальним і п..

Показано з 1 по 23 із 23 (1 сторінок)

У розділі представлені книги про вирощування, розведення, годування та лікування свиней.