(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Фенікс

Фенікс

Фенікс

Bacillus subtilis 26Д - индуктор резистентности растений к стрессам

250 грн

В монографии обобщена информация о биологических особенностях, функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений. Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность р..

Фенікс

English for senior nautical students

450 грн

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов высших морских учебных заведений по направлению «Морской и речной транспорт» для подготовки бакалавров судовождения.В учебном пособии приведены текстовые аутентичные материалы на английском языке, освещающие темы профессионального общения будущих судоводителей в порту, при осуществлении разгрузочно-п..

Фенікс

LINGUA LATINA & MEDIA. Латинська мова для журналістів

260 грн

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови».Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі»..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

350 грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Фенікс

Інноваційні термодинамічні цикли енергетичних установок

260 грн

Наведений огляд класичних термодинамічних циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і паротурбінних установок. Пропонується удосконалення циклів таких установок, які дозволяють підвищити їх потужність і термічний коефіцієнт корисної дії. Ефективність модернізації енергетичних установок підтверджена відповідними тепловими розрахунками.Рекомендуєтьс..

Фенікс

Інформаційні системи на транспорті

100 грн

В настоящее время деятельность предприятий любых отраслей связана с использованием информационных систем. Это могут быть небольшие системы, представляющие собой несколько компьютеров, соединенных сетью с ординарным программным обеспечением в виде простейших баз данных; или гигантские системы, связывающие глобальной сетью отделения компаний в различных страна..

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

150 грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

190 грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

125 грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Фенікс

Історія фармації: курс лекцій з дисципліни "Вступ у фармацію"

160 грн

«Вступ у фармацію» – дисципліна, яка є першим кроком на шляху до отримання майбутньої спеціальності – «Фармація».Вивчення цієї дисципліни не тільки поглиблює та закріплює знання про майбутню професію, а й допомагає студенту набути навичок самостійної роботи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні аспекти становлення та розвитку медицини і фарма..

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

470 грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

Фенікс

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд

90 грн

В збірнику розміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд», проведеної 29 листопада 2018 року спільно Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом Навчаль..

Фенікс

Арест морских судов в торговом мореплавании

190 грн

В книге рассматривается морское требование как категория гражданского и морского права, его особенности, отделяющие морское требование от гражданских требований, обосновывается классификация морских требований, исследуется сущность и понятие морских привилегий как один из видов морских требований. Виды способов обеспечения морских требований собраны в систем..

Фенікс

Бортові автоматизовані системи контролю мореплавства

200 грн

Приводятся основные сведения о бортовых автоматизированных системах для оценки, прогноза и оптимизации мореходности, предназначенных для обеспечения безопасности судов в процессе эксплуатации. Охарактеризованы функциональные возможности таких средств, особенности отображения информации. Дан анализ используемых датчиков информации, освещены методы прогноза мо..

Фенікс

Будова судна

90 грн

В учебном пособии изложены: краткий обзор развития судоходства и судостроения, классификация судов, особенности отдельных типов судов, понятие о форме судна и мореходных качествах, конструкция корпуса, судовые устройства и общесудовые системы.Предназначено для курсантов и студентов специальности 7.100301 “Судовождение” и может быть использовано для других сп..

Фенікс

Вірусологія безхребетних

425 грн

Представлені сучасні літературні дані, а також результати власних досліджень біологічних властивостей вірусів безхребетних. Наведені дані про структуру віріонів та їх геномів, описані механізми реалізації генетичної інформації ДНК- та РНК-вмісних вірусів. Значна увага приділена взаємодії вірусів з чутливими клітинами, а також сучасним методам діагностики вір..

Фенікс

Вагітність та кісткова тканина. ч.2

370 грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу.Подано результати власних багаторічних ретро- і проспект..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Фенікс

Вода и водно-обусловленные инфекции

290 грн

Монография посвящена актуальной проблеме эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах биологической контаминации воды и ее взаимосвязи с инфекционной заболеваемостью населения с учетом мнения ведущих исследователей и экспертов ВОЗ. Представлены результаты собственных исследований. Обоснована необходимость адекват..

Фенікс

Гідроприводи суднових пристроїв

50 грн

В пособии описаны объемные гидравлические приводы устройства пересадки людей на высокобортные суда, крана, швартовной лебедки, при­воды систем дизелей; выполнен анализ отказов объемного гидропривода; описаны средства автоматизации и рекомендованы направления создания безотказного судового объемного гидравлического привода.Пособие может использоваться в учебн..

Фенікс

Географія морського судноплавства

160 грн

Учебное пособие предназначено для студентов морских вузов и курсантов морских учебных заведений, изучающих экономику и экс­плуатацию морского и речного флота, а также специалистов-эксплуа­тационников морских компаний.Рекомендовано к печати Ученым советом факультета морского судовождения Одесской национальной морской академии...

Фенікс

Геоморфологічні та літологічні особливості донних відкладів на основі геоакустичних м..

250 грн

   Монографія присвячена розробці апаратурного комплексу та методики обробки і гідроакустичної інформації з метою отримання геоакустичних параметрів донних відкладів морського та річкового дна, вивченню їх геоморфологічних і літологічних особливостей на прикладі окремих річкових і морських акваторий України. Результати дослідження дозволяють встано..

Фенікс

Ділова англійська мова для моряків

90 грн

В учебном пособии приведены наиболее важные для профессиональной подготовки судоводителей материалы Конвенций Международной морской организации, в частности, STCW-78 с поправками, SOLAS и MARPOL (на английском языке). Разработана система упражнений. Каждый раздел пособия дополнен словарем.Предназначено для курсантов морских ВУЗов специальности "Судовождение"..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

50 грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

Показано з 1 по 24 із 154 (7 сторінок)