(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Фенікс

Фенікс

Фенікс

Bacillus subtilis 26Д - индуктор резистентности растений к стрессам

140грн

В монографии обобщена информация о биологических особенностях, функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений. Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность р..

Фенікс

Інноваційні портові технології

85грн

Охарактеризовано сучасний стан і шляхи розвитку українських морських портів. Розкрито проблеми оцінки технічних параметрів морського флоту й ефективності морський вантажоперевезень. Увагу приділено застосуванню принципово нових способів моніторингу кількісних і якісних параметрів сипких, рідких і газоподібних суднових вантажів. Запропоновано ефективні підход..

Фенікс

Інноваційний маркетинг підприємств

150грн

У монографії представлений процес розробки та втілення в маркетингову діяльність механізму формування інноваційного маркетингу на базі результатів дослідження теоретико-методологічних основ маркетингової діяльності, комплексу маркетингу, маркетингової товарної політики та інноваційної діяльності підприємств.Робота призначена для наукових діячів у сфері марке..

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

140грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

180грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

120грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Фенікс

Вагітність та кісткова тканина

190грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу.Подано результати власних багаторічних ретро- і проспект..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

70грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Фенікс

Вода и водно-обусловленные инфекции

270грн

Монография посвящена актуальной проблеме эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах биологической контаминации воды и ее взаимосвязи с инфекционной заболеваемостью населения с учетом мнения ведущих исследователей и экспертов ВОЗ. Представлены результаты собственных исследований. Обоснована необходимость адекват..

Фенікс

Геология в Одесском университете. Очерки истории кафедры общей и морской геологии

280грн

Рассматривается предыстория, период становления и развития кафедры геологии со времени создания в Одессе Императорского Новороссийского университета до 20-х годов XX века. Отражена деятельность целой плеяды естествоиспытателей-первопроходцев, заложивших основы знаний о геологии Северного Причерноморья и Крыма, плодотворно трудившихся во благо освоения природ..

Фенікс

Довідник із захисту плодових культур

750грн

У довіднику висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві, детально розглянуто особливості біології й чисельності основних шкідливих видів у ценозах багаторічних насаджень. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур’янів у насадженнях зернятк..

Фенікс

Екологічне право України

270грн

У підручнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права...

Фенікс

Економічна безпека

100грн

Визначено складові системи забезпечення економічної безпеки держави. Надано характеристику методів, принципів та технологічних прийомів забезпечення необхідного рівня економічної безпеки країни в цілому та окремих економічних суб’єктів. Визначено інституціональні умови забезпечення економічної безпеки. Особливу увагу приділено питанням забезпечення економічн..

Фенікс

Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин

250грн

У підручнику викладено інформацію про методи експериментального дослідження теплофізичних властивостей речовин - параметрів фазової рівноваги у чистих речовинах та сумішах, термічних, калоричних, поверхневих, транспортних властивостей — та реалізацію цих методів через створення відповідних експериментальних установок. Викладаються особливості досліджень речо..

Фенікс

Епідеміологія ВІЛ-інфекцій в Одеській області

90грн

У монографії наведено аналіз епідеміології ВІЛ-інфекцій в Одеській області.Монографія призначена для практикуючих лікарів, лікарів-епідеміологів, лікарів-організаторів охорони здоров’я...

Фенікс

Защита бизнеса от рейдерских атак

10грн

В 1991 году Закон Украины "О предпринимательстве" дал право каждому свободно осуществлять производство продукции, выполнять работы и предоставлять услуги с целью получения прибыли. За небольшой период независимости украинское законодательство кардинально изменилось, появились новые правовые институты, направленные на защиту имущественных и неимущественных пр..

Фенікс

Зона вільної торгівлі Україна — Європейський Союз та європейська інтеграція: правові ..

75грн

У виданні представлено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції “Зона вільної торгівлі Україна-Європейський Союз: правові та економічні аспекти”, що відбулась у м. Одесі 8 червня 2007 р. за ініціативою Одеської національної юридичної академії, Британської Ради в Україні, Української асоціації європейських студій, Проекту “Торгівельна політ..

Фенікс

Категория «вера» в классической исламской теологии

90грн

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена подробному исследованию одной из самых малоизученных категорий средневековой арабо-мусульманской философии - категории «вера». Впервые в мировой истории философии автор не только прослеживает генезис и эволюцию терминов, так или иначе связанных с исламо-иудейской фиде-проблематикой, но и проясняет их место в си..

Фенікс

Кваліфікаційна робота юриста

110грн

Посібник містить загальні вимоги та відомості щодо структури кваліфікаційної роботи з юридичних спеціальностей, методичні та практичні рекомендації з підготовки та основних розділів роботи, оформлення та організації захисту. Посібник покликаний допомогти студентам-юристам у розвитку навичок науково-дослідницької роботи, пошуку та обробки нормативно-правових ..

Фенікс

Квалификационная работа юриста: методика написания и защиты

175грн

Пособие содержит общие требования и сведения о структуре квалификационной работы по юридическим специальностям, методические и практические рекомендации по подготовке основных разделов работы, оформлению и организации защиты. Призвано помочь студентам-юристам в развитии навыков научно-исследовательской работы, поиска и обработки нормативно-правовых актов и н..

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

350грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

200грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

Фенікс

Міжнародно-правове регулювання охорони довкілля в Европейському Союзі

350грн

У монографії розглянуто правове регулювання охорони довкілля в рамках юрисдикції ЄС та системи права Союзу. Досліджена участь 0С в міжнародних природоохоронних угодах, вплив екологічного права ЄС на зміст двосторонніх та окремих колективних договорів за участю Союзу, діяльності ЄС конвенційних органах універсальних природоохоронних договорів та співпраця ЄС ..

Фенікс

МАРПОЛ : практическое пособие

150грн

Практическое пособие по Конвенции МАРПОЛ подготовлено на основе Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2020 года. Пособие содержит ответы на наиболее распространённые вопросы Конвенции МАРПОЛ. Издание дополнено приложением с полным списком резолюций Комитета по защите морской среды 1..

Показано з 1 по 24 із 78 (4 сторінок)