(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Фенікс

Фенікс

Фенікс

Bacillus subtilis 26Д - индуктор резистентности растений к стрессам

140грн

В монографии обобщена информация о биологических особенностях, функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений. Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность р..

Фенікс

LINGUA LATINA & MEDIA. Латинська мова для журналістів

250грн

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови».Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі»..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

240грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Фенікс

Інноваційні портові технології

85грн

Охарактеризовано сучасний стан і шляхи розвитку українських морських портів. Розкрито проблеми оцінки технічних параметрів морського флоту й ефективності морський вантажоперевезень. Увагу приділено застосуванню принципово нових способів моніторингу кількісних і якісних параметрів сипких, рідких і газоподібних суднових вантажів. Запропоновано ефективні підход..

Фенікс

Інноваційні термодинамічні цикли енергетичних установок

250грн

Наведений огляд класичних термодинамічних циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і паротурбінних установок. Пропонується удосконалення циклів таких установок, які дозволяють підвищити їх потужність і термічний коефіцієнт корисної дії. Ефективність модернізації енергетичних установок підтверджена відповідними тепловими розрахунками.Рекомендуєтьс..

Фенікс

Інноваційний маркетинг підприємств

150грн

У монографії представлений процес розробки та втілення в маркетингову діяльність механізму формування інноваційного маркетингу на базі результатів дослідження теоретико-методологічних основ маркетингової діяльності, комплексу маркетингу, маркетингової товарної політики та інноваційної діяльності підприємств.Робота призначена для наукових діячів у сфері марке..

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

140грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

180грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

120грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Фенікс

Історія фармації: курс лекцій з дисципліни "Вступ у фармацію"

130грн

«Вступ у фармацію» – дисципліна, яка є першим кроком на шляху до отримання майбутньої спеціальності – «Фармація».Вивчення цієї дисципліни не тільки поглиблює та закріплює знання про майбутню професію, а й допомагає студенту набути навичок самостійної роботи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні аспекти становлення та розвитку медицини і фарма..

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

450грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

Фенікс

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд

80грн

В збірнику розміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд», проведеної 29 листопада 2018 року спільно Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом Навчаль..

Фенікс

Арест морских судов в торговом мореплавании

180грн

В книге рассматривается морское требование как категория гражданского и морского права, его особенности, отделяющие морское требование от гражданских требований, обосновывается классификация морских требований, исследуется сущность и понятие морских привилегий как один из видов морских требований. Виды способов обеспечения морских требований собраны в систем..

Фенікс

Військове право України: джерела, структура та розвиток

150грн

У монографії досліджено теоретичні аспекти військового права як комплекс­ної галузі у системі права України. Концепція військового права ґрунтується на інституціональній та функціональній характеристиці системи українського права, її компонентів з визначенням правового режиму у якості формуючої основи усієї системи права. Нормативною основою військового прав..

Фенікс

Вірусологія безхребетних

410грн

Представлені сучасні літературні дані, а також результати власних досліджень біологічних властивостей вірусів безхребетних. Наведені дані про структуру віріонів та їх геномів, описані механізми реалізації генетичної інформації ДНК- та РНК-вмісних вірусів. Значна увага приділена взаємодії вірусів з чутливими клітинами, а також сучасним методам діагностики вір..

Фенікс

Вагітність та кісткова тканина. ч.2

350грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу.Подано результати власних багаторічних ретро- і проспект..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

90грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Фенікс

Вода и водно-обусловленные инфекции

270грн

Монография посвящена актуальной проблеме эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах биологической контаминации воды и ее взаимосвязи с инфекционной заболеваемостью населения с учетом мнения ведущих исследователей и экспертов ВОЗ. Представлены результаты собственных исследований. Обоснована необходимость адекват..

Фенікс

Вспомогательные и утилизационные котлы морских судов

120грн

Многообразие конструктивных и технических решений судовых средств требует их систематизации и обобщения с целью оперативного освоения их конструкций и эксплуатационных характеристик.Предлагаемое читателю справочное пособие посвящено конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам вспомогательных, утилизационных и комбинированных котлов применя..

Фенікс

Геология в Одесском университете. Очерки истории кафедры общей и морской геологии

280грн

Рассматривается предыстория, период становления и развития кафедры геологии со времени создания в Одессе Императорского Новороссийского университета до 20-х годов XX века. Отражена деятельность целой плеяды естествоиспытателей-первопроходцев, заложивших основы знаний о геологии Северного Причерноморья и Крыма, плодотворно трудившихся во благо освоения природ..

Фенікс

Геоморфологічні та літологічні особливості донних відкладів на основі геоакустичних м..

240грн

   Монографія присвячена розробці апаратурного комплексу та методики обробки і гідроакустичної інформації з метою отримання геоакустичних параметрів донних відкладів морського та річкового дна, вивченню їх геоморфологічних і літологічних особливостей на прикладі окремих річкових і морських акваторий України. Результати дослідження дозволяють встано..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

40грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

350грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Фенікс

Довідник із захисту плодових культур

900грн

У довіднику висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві, детально розглянуто особливості біології й чисельності основних шкідливих видів у ценозах багаторічних насаджень. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур’янів у насадженнях зернятк..

Показано з 1 по 24 із 121 (6 сторінок)