(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЦУЛ

ЦУЛ

ЦУЛ

Інформаційні технології в агрономії

218грн

Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромисловог..

ЦУЛ

Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту

355грн

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. На о..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

320грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

ЦУЛ

Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики..

rating

1321грн

Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постави та опорно-ресорної функції стопи людини, комп’ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організаці..

ЦУЛ

Введення до спеціальності (Агрономія)

160грн

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і земл..

ЦУЛ

Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств

426грн

Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби...

ЦУЛ

Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва

395грн

Моногрaфія «Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва» присвяченa розробці теоретичних та практичних aспектів зaстосувaння біоферментації побічних продуктів тваринництва в умовaх зaкритої зооекосистеми шляхом визнaчення фізико-хімічних влaстивостей екскрементів різних видів твaрин тa гнойових стоків твaринницьких підприємств, основних пaрaмет..

ЦУЛ

Гідравлічні та аеродинамічні машини

230грн

Наведено основи рівноваги і руху рідини у трубопроводах та елементах нагнітачів з точки зору розрахунку втрат напору на них та особливостей їх обтікання. Розглянуті теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини на трубопровід, а також наведені раціональні методи підбору насосів та..

ЦУЛ

Генно-модифіковані організми: за і проти

156грн

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання. Посібник розраховано на студе..

ЦУЛ

Готельний бізнес: теорія та практика

416грн

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології ..

ЦУЛ

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент

260грн

У навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджмен ту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно ресто ранному бізнесі. Особливу увагу приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств готельної сфери, методам дослідження п..

ЦУЛ

Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни

83грн

Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна. Таку задачу неможливо виконати без ґрунтовних досліджень у встановленні закономірностей зв’язку міцності й деформативності низько-товарної деревини від вад та вмісту вологи для розширення галузі їх використання. У робот..

ЦУЛ

Збірник рецептур

250грн

У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів, придуманих, розробленими й впроваджених кращими кулінарами, майстрами-кухарями й майстрами-кондитерами системи Укрпотребсоюзу всіх регіонів України. У створенні нових кулінарних виробів активну участь брали працівники Вінницької, Чернігівської, Івано-..

ЦУЛ

Землеробство

281грн

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практиного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості грунту,буряни і способи захисту посівів від них, сівозміни для різних грунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання, обробіток грунту і захист його від ерозії, сівб..

ЦУЛ

Иммунотерапия

540грн

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оцен..

ЦУЛ

Клінічний практикум із терапевтичної стоматології

291грн

Викладено методологію алгоритмів виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій у клініці терапевтичної стоматології, передбачених списком 7 додатку Галузевого стандару вищої освіти...

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

260грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

ЦУЛ

Медичний туризм: теорія та практика

200грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закл..

ЦУЛ

Методи визначення фальсифікації товарів

240грн

Підручник охоплює широке коло питань, які пов’язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів. Підручник призначено для студентів вищих на..

ЦУЛ

Методика наукових досліджень в агрономії

224грн

Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної компютерної програми, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерим..

ЦУЛ

Насоси і насосні установки: розрахунки, застосування і випробування

250грн

У навчальному посібникові викладено відомості про функціональні ознаки насосів і насосних установок. Насосна установка – це основний вузол насосної станції, який забезпечує перекачування крапельної рідини. Все, що необхідно для розрахунку основних робочих параметрів, вибору насосного обладнання, трубопроводів та запірно-рєгулюючої арматури, викладено за прин..

ЦУЛ

Низькотемпературне сушіння пилопродукції

146грн

Робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі – визначення тривалості низькотемпературного сушіння пилопродукції шляхом врахування технологіч- них особливостей процесу та ймовірнісних початкових і граничних умов. Визначено, що в процесах сушіння деревини наявний активаційний механізм та знайдено числові значення енергії активації для різ..

ЦУЛ

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання с/г тварин та їх енергоощад..

239грн

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із вимогами типової програми «Гігієна тварин» для підготовки фахівців аграрних закладів 2–4 рівнів акредитації для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультету ветеринарної медицини та інших спеціальностей. Представлені основні нормативні матеріали до мікроклімату..

ЦУЛ

Обліпиха крушиноподібна

333грн

У монографії зроблено аналітичний огляд стану обліпихи в багатьох країнах світу та висвітлено інформацію про науковий доробок Інституту садівництва НААН України щодо селекції, розсадництва, технології вирощування цієї культури та переробки її плодів і виготовлення продуктів для здорового харчування. Ця наукова праця має безперечний інтерес для наукових і пра..

Показано з 1 по 24 із 56 (3 сторінок)