(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Одеса

Одеса

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції

400грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані ..

Одеса

Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

150грн

В підручнику представлені всі розділи дисципліни «Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем», які охоплюють дослідження біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистеми на основі теорії енерго-масообміну в системах « ґрунт - рослина - атмосфера» та «погода - урожай», а також впливу факторів навколишнього ..

Одеса

Виноград

300грн

Монография является обобщением исторических, ампелоэкологических, селекционно-генетических и технологических аспектов культуры винограда и вина в Украине. Издание предназначено для широкого круга читателей, в том числе ученых, агрономов, виноградарей и виноделов, а также учащихся аграрных колледжей, студентов и аспирантов биологических, сельскохозяйстве..

Одеса

Виноградарство Северного Причерноморья

120грн

В книге предоставлены результаты научных исследований ученых и специалистов ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» в области виноградарства и виноделия. Отражены основные вопросы научного ведения виноградарства. Много полезной информации : устойчивости виноградной лозы к морозу и засухе, формирование сортовых ресурсов винограда в Украине, клоновая селекция, система са..

Одеса

Виноградные вина в жизни человека

100грн

В книге кратко описана история виноделия мира, современное состояние и тенденции его развития в Европе и странах Нового Света.Проанализированы состояние виноградарства и виноделия в России и Украине и направления его развития в перспективе. Приведены новые направления в производстве вин с ипользованием биодинамических и биологических методов выращивания вино..

Одеса

Виробництво, зберігання та переробка продукції бджільництва

450грн

На основі сучасних досягнень науки й передового досвіду висвітлено технологію виробництва та переробки, біологію та хімію вироблення бджолами меду, воску та інших біологічно активних продуктів; вивчення їх властивостей, вплив на якість продукції бджільництва різних факторів та методів визначення фальсифікацій; організацію виробництва продукції на пасіках різ..

Одеса

Воєнно-польова хірургія

485грн

Підручник розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу..

Одеса

Конярство

300грн

Навчально-методичний посібник складено на основі узагальнення літературних даних та матеріалів напрацювання авторами з питань оцінки екстер’єру коней різними методами, визначення бажаного типу тілобудови, розрахування робочої продуктивності. Надані матеріали про породній склад коней в Україні, висвітлені технологічні прийоми по відтворенню та вирощуванню мол..

Одеса

Материалы ядерной техники

450грн

Изложены вопросы материаловедения, относящиеся к ядерной технике, рассмотрены основные свойства материалов и их использование в ядерных энергетических установках и в ядерной технике неэнергетического назначения. Книга может быть полезна специалистам в области атомной энергетики, а также студентам университетов, обучающимся по соответствующим специальностям...

Одеса

Метрологическое обеспечение эксплуатации АЭС

450грн

В книге рассмотрены вопросы, относящиеся к измерениям и контролю технологических процессов на современных атомных электростанциях. Изложены физико-технические основы применения контрольно-измерительных приборов для ядерного и теплотехнического оборудования АЭС. Особое внимание уделено дозиметрическим приборам и электроизмерительным преобразователям.Книга мож..

Одеса

Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промыш..

750грн

Монография касается проблем повышения эффективности технологий топливно-энергетического цикла и посвящена вопросам моделирования процессов, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, производством промышленных топлив и генерированием энергии на тепловых и атомных станциях.Изложены исследования, связанные с анализом и моделированием теплогидравлических про..

Одеса

Практикум з мікрокліматології

140грн

У навчальному посібнику розглядаються фізичні механізми формування мікроклімату під впливом підстильної поверхні, програми спеціалізованих мікрокліматичних спостережень та методи обробки матеріалів мікрокліматичних спостережень і кліматичної інформації зі стандартної мережі актинометричних, метеорологічних і агрометеорологічних спостережень. Викладаються мет..

Одеса

Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні

100грн

Монографія присвячена дослідженню особливостей еволюції посух на території України в поточних і майбутніх кліматичних умовах та їх впливу на продуктивність сільськогосподарських культур. На базі п’яти індексів посух створено каталог сезонних посух за період 1995-2012 рр. по агрокліматичних зонах України. Визначено просторово-часовий розподіл сезонних посух п..

Одеса

Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування

75грн

У навчальному посібнику розглядаються методи оцінки агрокліматичних ресурсів у діяльному шарі та їх просторового перерозподілу під впливом неоднорідної підстильної поверхні (елементів рельєфу, пістрявості грунтового і рослинного покриву), методи різномасштабного агрокліматичного районування територій та картографування агрокліматичних показників. Значна уваг..

Одеса

Технологія виробництва комбікормів

500грн

У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології її підготовки до виробництва комбікормів, технології дозування та змішу..

Одеса

Технологія зберігання та сушіння зерна: кількісно-якісний облік зерна

500грн

Наведено теоретичні основи, порядок проведення та оформлення документації з кількісно-якісного обліку зерна. Описи ведення обліку зерна на всіх етапах обробки від приймання до відпуску. Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування "Харчова технологія та інженерія". Може бути корисним для магістрів, аспірантів та працівників промисловості,..

Одеса

Факторы риска и возможности обеспечения безопасности АЭС

450грн

Книга  посвящена вопросам,  относящимся к безопасности энергоблоков атомных электрических станций с ядерными реакторами типа ВВЭР. Описано оборудование энергетических установок АЭС как источник потенциально возможной ядерной и радиационной опасности, которая должна быть минимизирована. Проанализирована  физика  вероятных предаварийных&nbs..

Одеса

Физика ионизирующих излучений и дозиметрический контроль

350грн

Курс лекций посвящен изложению физических основ возникновения и распространения ионизирующих излучений, а также основных физико-технических положений, относящихся к вопросам дозиметрического контроля...

Одеса

Хімія молочної сировини

600грн

У навчальному посібнику викладені дані щодо хімічного складу молока коров’ячого незбираного, молока знежиреного, маслянки, сироватки молочної, їх органолептичних, фі-зико-хімічних, теплофізичних та технологічних властивостей, утворення складових молока, впливу зоотехнічних і технологічних факторів на склад та властивості молочної сировини, змін складових мол..

Одеса

Інтегроване управління лісовим комплексом

180грн

У монографії розглядаються проблеми формування економіко-екологічних основ інтегрованого управління лісовим комплексом та розроблено пропозиції теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо їх вирішення. Проведено аналіз системи управління, природно-ресурсного потенціалу, стану та тенденцій розвитку, представлено системну характеристику конфліктних..

Одеса

Атлас болезней и вредителей винограда

80грн

В книге изложены биология и морфология возбудителей болезней и вредителей винограда, степень их вредоносности, характер наносимых повреждений. Атлас составлен с целью оказания практической помощи специалистам виноградарских предприятий, агрономам, специалистам по защите растений, преподавателей и студентам отраслевых учебных заведений, виноградарям-любителям..

Одеса

Управління безпечністю товарів

370грн

Підручник - перше видання курсу дисципліни "Управління безпечністю товарів". У ньому викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Окремий розділ присвячено аудитам СУБХП. Призначено для магістрів напряму підготовки "Товарознавство і тор..

Показано з 1 по 22 із 22 (1 сторінок)