(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Одеса

Одеса

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції

420грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані ..

Одеса

Інтегроване управління лісовим комплексом

333грн

У монографії розглядаються проблеми формування економіко-екологічних основ інтегрованого управління лісовим комплексом та розроблено пропозиції теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо їх вирішення. Проведено аналіз системи управління, природно-ресурсного потенціалу, стану та тенденцій розвитку, представлено системну характеристику конфліктних..

Одеса

Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки

260грн

В монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, діючі механізми функціонування, методи державного регулювання агропромисловим сектором. Показано вплив ринкових трансформацій на форми організації агропромислового виробництва в Україні. Запропоновано методи і підходи до оцінки агропродовольчого ринку і продовол..

Одеса

Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

156грн

В підручнику представлені всі розділи дисципліни «Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем», які охоплюють дослідження біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистеми на основі теорії енерго-масообміну в системах « ґрунт - рослина - атмосфера» та «погода - урожай», а також впливу факторів навколишнього ..

Одеса

Безопасная эксплуатация судового высоковольтного электрооборудования

260грн

Учебное пособие предназначено, в первую очередь, для судового инженерно-технического персонала, проходящего, по требованиям безопасной эксплуатации судового высоковольтного электрического оборудования, специальный курс High Voltage Safety and Operational Procedures, и может быть полезно для всех специалистов машинной команды судов, имеющих на борту электроус..

Одеса

Виноград

320грн

Монография является обобщением исторических, ампелоэкологических, селекционно-генетических и технологических аспектов культуры винограда и вина в Украине. Издание предназначено для широкого круга читателей, в том числе ученых, агрономов, виноградарей и виноделов, а также учащихся аграрных колледжей, студентов и аспирантов биологических, сельскохозяйстве..

Одеса

Виноградарство Северного Причерноморья

125грн

В книге предоставлены результаты научных исследований ученых и специалистов ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» в области виноградарства и виноделия. Отражены основные вопросы научного ведения виноградарства. Много полезной информации : устойчивости виноградной лозы к морозу и засухе, формирование сортовых ресурсов винограда в Украине, клоновая селекция, система са..

Одеса

Виноградные вина в жизни человека

120грн

В книге кратко описана история виноделия мира, современное состояние и тенденции его развития в Европе и странах Нового Света.Проанализированы состояние виноградарства и виноделия в России и Украине и направления его развития в перспективе. Приведены новые направления в производстве вин с ипользованием биодинамических и биологических методов выращивания вино..

Одеса

Виробництво, зберігання та переробка продукції бджільництва

468грн

На основі сучасних досягнень науки й передового досвіду висвітлено технологію виробництва та переробки, біологію та хімію вироблення бджолами меду, воску та інших біологічно активних продуктів; вивчення їх властивостей, вплив на якість продукції бджільництва різних факторів та методів визначення фальсифікацій; організацію виробництва продукції на пасіках різ..

Одеса

Воєнно-польова хірургія

504грн

Підручник розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу..

Одеса

Конярство

312грн

Навчально-методичний посібник складено на основі узагальнення літературних даних та матеріалів напрацювання авторами з питань оцінки екстер’єру коней різними методами, визначення бажаного типу тілобудови, розрахування робочої продуктивності. Надані матеріали про породній склад коней в Україні, висвітлені технологічні прийоми по відтворенню та вирощуванню мол..

Одеса

Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституці..

370грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретико-доктри-нальних підходів до визначення ролі та змісту правового регулювання містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні. Розглянуто компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності та роль міжнародних правових стандартів в містобудівній діяльності органів місцевого с..

Одеса

Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону

260грн

У монографії розглянуто актуальні проблеми розвитку малого промислового підприємництва та реалізації його потенціалу у вирішенні сучасних перспективних завдань української економіки, зокрема,  у розвитку її реального сектору.Представлено аналіз сучасних підприємницьких стратегій у сфері малого бізнесу, його адаптації в умовах кризових обставин, розробле..

Одеса

Малые предприятия в экономике Украины

125грн

Книга посвящена вопросам теории и практики развития малого предпринимательства в Украине с выделением малого промышленного предпринимательства как специфической сферы рыночных отношений. Рассмотрен и проанализирован опыт становления малого бизнеса в ведущих отраслях народного хозяйства, проблемы повышения рыночной и социальной эффективности украинского предп..

Одеса

Материалы ядерной техники

470грн

Изложены вопросы материаловедения, относящиеся к ядерной технике, рассмотрены основные свойства материалов и их использование в ядерных энергетических установках и в ядерной технике неэнергетического назначения. Книга может быть полезна специалистам в области атомной энергетики, а также студентам университетов, обучающимся по соответствующим специальностям...

Одеса

Метрологическое обеспечение эксплуатации АЭС

470грн

В книге рассмотрены вопросы, относящиеся к измерениям и контролю технологических процессов на современных атомных электростанциях. Изложены физико-технические основы применения контрольно-измерительных приборов для ядерного и теплотехнического оборудования АЭС. Особое внимание уделено дозиметрическим приборам и электроизмерительным преобразователям.Книга мож..

Одеса

Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промыш..

780грн

Монография касается проблем повышения эффективности технологий топливно-энергетического цикла и посвящена вопросам моделирования процессов, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, производством промышленных топлив и генерированием энергии на тепловых и атомных станциях.Изложены исследования, связанные с анализом и моделированием теплогидравлических про..

Одеса

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 1. Хлор и его..

180грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. Представлены основные гигиенические и медико-экологические аспекты использования хлора и его соединений в водоподготовке. Изложены краткие история вопроса и химизм реакции, биоцидное действие при обеззараживании воды, основные вопросы ..

Одеса

Практикум з мікрокліматології

150грн

У навчальному посібнику розглядаються фізичні механізми формування мікроклімату під впливом підстильної поверхні, програми спеціалізованих мікрокліматичних спостережень та методи обробки матеріалів мікрокліматичних спостережень і кліматичної інформації зі стандартної мережі актинометричних, метеорологічних і агрометеорологічних спостережень. Викладаються мет..

Одеса

Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні

125грн

Монографія присвячена дослідженню особливостей еволюції посух на території України в поточних і майбутніх кліматичних умовах та їх впливу на продуктивність сільськогосподарських культур. На базі п’яти індексів посух створено каталог сезонних посух за період 1995-2012 рр. по агрокліматичних зонах України. Визначено просторово-часовий розподіл сезонних посух п..

Одеса

Социально-правовые аспекты клонирования человека

60грн

В настоящем издании предпринята попытка комплексного исследования проблемы клонирования человека в социально-правовом континууме. В книгу вошли отдельные статьи, в которых рассматривается проблема клонирования человека в разных аспектах: методологии научного познания; прогресса науки; генетическом; биоэтическом; морально-религиозном; философско-этическом; пр..

Одеса

Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування

78грн

У навчальному посібнику розглядаються методи оцінки агрокліматичних ресурсів у діяльному шарі та їх просторового перерозподілу під впливом неоднорідної підстильної поверхні (елементів рельєфу, пістрявості грунтового і рослинного покриву), методи різномасштабного агрокліматичного районування територій та картографування агрокліматичних показників. Значна уваг..

Одеса

Сучасна технологія вирощування та переробки сої

60грн

У методичних рекомендаціях наведена характеристика рекомендованих для впровадженн у степовій зоні України сортів сої, технологія їх вирощування та особливості переробки на кормові цілі.Індустріальні методи вирощування культури засновані на комплексному використанні потенціалу високопродуктивних сортів, бактеріальних добрив для нарощування рівня азотифіксації..

Одеса

Технологія виробництва комбікормів

520грн

У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології її підготовки до виробництва комбікормів, технології дозування та змішу..

Показано з 1 по 24 із 31 (2 сторінок)