(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Олімпійська література

Олімпійська література

Олімпійська література

Анатомія опорно-рухового апарату

rating

90 грн

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного про­філю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної цитології та гістології, остеології, артрології та міології. Він призначений для організації самостійної підготовки студентів до практичних занять, має велик..

Олімпійська література

Баскетбол

90 грн

Досліджено актуальні питання вивчення історичних аспектів формування та розвитку правил гри й суддівства в баскетболі. Дослідження надало змогу визначити етапи еволюції баскетбольних правил, а їх порівняльна характеристика з історичними етапами розвитку баскетболу як виду спорту - визначити найбільш вагомі та значущі етапи в зазначених хронологічних системах..

Олімпійська література

Биохимия мышечной деятельности

300 грн

В учебнике изложены основы обшей биохимии и биохимии мышечной деятельности организма человека, описаны химическое строение и процессы метаболизма наиболее важных веществ организма, раскрыта их роль в обеспечении мышечной деятельности. Рассмотрены биохимические аспекты процессов мышечного сокращения и механизмов энергообразования в мышцах, закономерности разв..

Олімпійська література

Кіберспорт

650 грн

Колективну монографію присвячено актуальним проблемам становлення і розвитку кіберспорту в Україні та у світі, системі підготовки та змагань у кіберспортивних дисциплінах, питанням фізичної активності та профілактиці травм, медико-біологічному і медичному супроводу в кіберспорті. Кожен розділ побудовано як самостійну частину, проте всі вон взаємопов'язані та..

Олімпійська література

Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень

190 грн

Підручник створено відповідно до програми з дисципліни "Основи вимірів та методів математичної статистики" Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу посібника покладено навчальний матеріал з фундаментальних основ математичної статистики, прикладних знань про моделювання результатів експериментальних досліджень, детально виклад..

Олімпійська література

Обучение и тренировка боксеров

150 грн

У книзі викладено основи методики навчання та тренування боксерів, розкрито особливості розвитку основних фізичних якостей з урахуванням вікової специфіки морфофункціональної організації апарату рухів людини, надано характеристику технічної майстерності боксерів. Наведено програмний матеріал проходження навчально-тренувального курсу для різних вікових груп. ..

Олімпійська література

Основи персонального тренування

670 грн

Книга, которую Вы держите в руках,  - наиболее полное и авторитетное издание, посвященное основам персональной тренировки, незаменимое научное пособие для всех, кто готовится стать или уже работает персональным фитнес-тренером.В написании данного пособия принимали участие известные персональные фитнес-тренеры, которые провели тщательный анализ теоретиче..

Олімпійська література

Основи фізичної реабілітації

310 грн

В учебнике представлены новые положения и современные данные литературы, которые содержат теоретический и практический материал по применению основных средств физической реабилитации в восстановительной терапии лиц с различной патологией. Систематизирован материал по основам построения частной методики реабилитации больных с разнообразными травмами, деформац..

Олімпійська література

Плавання: методика навчання

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто питання організації та методики проведення занять із початкового навчання плавання та формування професійних навичок викладання цього предмета...

Олімпійська література

Програма дій при остеопорозі: рекомендації з укріплення кісткової системи

95 грн

Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодар..

Олімпійська література

Психологія спорту

120 грн

Навчальний посібник містить аналіз багатьох науково-методичних першоджерел, що побачили світ на теренах радянської та пострадянської науки з питань, котрі стосуються психології спорту, починаючи з 1970-х років. Наведено інформацію про сутність та напрями реалізації форм психологічного забезпечення підготовки спортсменів. Особливо широко висвітлено ті форми, ..

Олімпійська література

Спортивна медицина

210 грн

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в..

Олімпійська література

Спортивна фізіологія

100 грн

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладено інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному і функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких містить теоре..

Олімпійська література

Теорія і методика фізичного виховання

450 грн

У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні, навантаження та відпочинок як компоненти процесу виконання фізичних вправ, навчання рухових дій, розвито..

Олімпійська література

Фізіологія людини

100 грн

У навчальному посібнику для самостійної роботи подано матеріали, які допоможуть вивченню фізіології людини студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або заочно у вищих навчальних закладах спортивного профілю. Навчальний посібник містить матеріали, що розроблені та впроваджені у педагогічний процес на основі досвіду викладання на кафедрі анатомії,..

Олімпійська література

Фізична реабілітація

300 грн

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обґрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні. Описано показання і протипоказання, терміни, послідовність і особливості застосування лікувальної фізичної культури, лікува..

Олімпійська література

Футбол

190 грн

 У підручнику з використанням новітніх науково-практичних досягнень подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку футболу, викладено основи техніки і тактики гри в футбол, наведено докладну методику навчання й тренування футболістів різних вікових категорій і рівня підготовленості, а також всеосяжний комплекс практичних вправ.Для викладачів і ..

Олімпійська література

Хореографія в спорті

260 грн

У навчальному посібнику розглянуто питання історії виникнення, розвитку та обґрунтування необхідності використання хоерографічної підготовки в системі спортивного вдосконалення у складнокоординаційних (техніко-естетичних) видах спорту. Висвітлено проблему унтеграції, взаємопроникнення і взаємозбагачення спорту та хореографічного мистецтва. Описано загальноос..

Олімпійська література

Хореография в гимнастике

50 грн

Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах много..

Олімпійська література

Хронобіоритмологічні аспекти адаптації у спорті

380 грн

У підручнику розглянуто основні теоретичні положення хронобіоритмологічної теорії, наведено класифікацію біоритмів. Викладаються сучасні погляди на циркадіанну організацію функцій організму, онтогенез циркадних ритмів, взаємозв’язок адаптації та біоритмів, індивідуальних особливостей біоритмів з адаптивними особливостями організму людини. На прикладі добових..

Олімпійська література

Основи біохімії м'язової діяльності

125 грн

  У навчальному посібнику викладено стислий теоретичний курс біологічної хімії, а саме: описано хімічну будову, норми споживання, процеси метаболізму найважливіших речовин організму в нормі, під час м'язової діяльності. Розкрито біохімічні механізми збудження, скорочення та енергозабезпечення скелетних м'язів, а також метаболічні зміни під час виконнанн..

Олімпійська література

Программа действий при повышенном артериальном давлении

62 грн

Эта книга — путеводитель по вопросам двигательной активности и медицинских препаратов для борьбы с гипертензией. В ней рассмотрены причины возникновения болезни, ее влияние на заболевания, возникающие вследствие повреждения сосудов. Приведены те­сты определения уровня физической подготовленности и тренировочные программы занятий ходьбой, бегом, ездой на вело..

Олімпійська література

Рекомендации по реабилитации при заболеваниях органов дыхания

83 грн

В книге даны рекомендации по созданию и выполнению программ легочной реабилитации, разработанные Американской ассоциацией по реабилитации больных с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем (AACVPR), чтобы помочь практическим работникам понять и принять во внимание теоретическую основу и компоненты легочной реабилитации, описаны методы управления..

Олімпійська література

Рекомендации по реабилитации при заболеваниях сердца

94 грн

В книге даны рекомендации по проблемам реабилитации при заболеваниях сердца, разработан­ные Американской ассоциацией по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем (AACVPR). Рассмотрены факторы риска развития коронарной болезни сердца, вопросы вторичной профилактики, современные методы реваскуляризации, психосоциальные аспек..

Показано з 1 по 24 із 28 (2 сторінок)