(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

ЛНУ

ЛНУ

Порівняння товарів (0)

ЛНУ

Агроекологічна оцінка ґрунтів

70грн

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сіл..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

220грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

ЛНУ

Біологія індивідуального розвитку тварин

60грн

У посібнику розглядається курс біології індивідуального розвитку тварин. Призначений для формування сучасних уявлень та знань про основні закономірості перебігу онтогенезу багатоклітинних організмів. Автори посібника використали класичні та сучасні наукові досягнення в галузях ембріології, клітинної біології, біохімії, генетики, молекулярної біології для об’..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

100грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

ЛНУ

Вірусологія

200грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ба..

ЛНУ

Екологія грибів

280грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

ЛНУ

Практикум з агроекології

90грн

У навчально-методичному посібнику містяться детальні теоретичні відомості із агроекології поряд із розробленими практичними роботами. Практичні роботи цього посібника рекомендовано при вивченні курсу "Агроекологія" студентам біологічного і географічного факультетів...

ЛНУ

Спорт у вищих навчальних закладах

300грн

Розглянуто проблематику організації та функціонування спортивного відділення кафедр фізичного виховання у ВНЗ, Подано історію студентського спорту, структуру підготовки у різних видах спорту: теоретичні та практичні відомості про техніку і тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, особливості спеціальної фізпідготовки тощо.Особливість навчального посіб..

ЛНУ

Фтор у чорноземах південного заходу України

50грн

З`ясовано географо-генетичні особливості вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів підприємств на вміст фтору в системі грунт-рослини на прикладі Одеського суперфосфатного заводу. Визначено географічні закономірності природного поширення й антропогенного накопичення фтору в чорноземах південни..

ЛНУ

Функціональна біохімія

400грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

ЛНУ

Хімія білка

80грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

ЛНУ

Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум

90грн

Розглянуто головні напрями сучасної хімії ґрунтів як розділ ґрунтознавства: хімія ґрунтової маси, хімія ґрунтотворних процесів, хімічні основи родючості ґрунту та аналітична хімія ґрунтів. Викладено основні теоретичні положення хімії ґрунтів: елементний і фазовий (речовинний) склад ґрунтів; приведено фундаментальні закони іонного обміну та адсорбції; розглян..

ЛНУ

Ґрунтознавство і географія ґрунтів. В 2-х частинах

200грн

У першій частині підручника розглянуто основи грунтознавства, питання генези та еволюції грунтів, їхню роль і функціонування в біосфері. Подано загальну схему процесу грунтотворення, показана роль колообігу речовин у грунтотворенні, розкрито значення компонентів географічного середовища як чинників грунтотворення. Охарактеризовано склад, властивості ..

Показано з 1 по 13 із 13 (1 сторінок)