(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Аграрна наука

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

94 грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

Аграрна наука

Вихідний матеріал зародкової плазми ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи

572 грн

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генет..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230 грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Аграрна наука

Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин

156 грн

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кр..

Аграрна наука

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці

125 грн

В книзі систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі cільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмелен..

Аграрна наука

Контролювання деградації грунтів і підвищення їх родючості

625 грн

У навчальному посібнику розглянуто особливості та функції ґрунту як основного засобу аграрного виробництва і найважливішого ресурсу людства; наведено дані щодо земельних ресурсів планети та України, основних чинників деградації, забруднення ґрунтів, що зумовлюють втрату ними родючості.Висвітлено питання профілактики втрати родючості і боротьби з явищами дегр..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

160 грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

390 грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Аграрна наука

Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і ..

220 грн

Висвітлено значення стійких сортів картоплі в інтегрованих системах захисту культури від шкідливих організмів і забезпеченні високої урожайності. Наведено коротку агрокліматичну характеристику зон України, народногосподарське значення, площі насаджень картоплі, урожайність та валові збори, потенційну продуктивність сучасних сортів, причини недобору врожаїв...

Аграрна наука

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України

260 грн

Відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України видано академічні роботи з наукових основ агропромислового виробництва по трьох окремих зонах: Степу, Лісостепу, Поліссю і західному регіоні України. Багатопланове науково-виробниче видання охоплює природно-кліматичні, економічні, екологічні, соціальні аспекти агропромислового вироб..

Аграрна наука

Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых видов растений

125 грн

В книге изложены разработанные коллективом авторов нетрадиционные методы, практическое применение которых существенно оптимизирует основные этапы селекционного процесса овощных и бахчевых видов растений. В приведённом списке опубликованных научных работ отражены эффекты теоретические наработок, положенные в основу предложенных методов. Исследования проведены..

Аграрна наука

Огірок у захищеному ґрунті

156 грн

Подано наукове обгрунтування оптимізації технологій вирощування огірка в захищеному грунті. Проведено аналіз сортового складу та рекомендовано до впровадження у виробництво нові сорти і гібриди. Розроблено ефективні способи підготовки насіння до сівби, обробки рослин та оптимальну систему удобрення. Обгрунтовано ефективність застосування біологічного захисту..

Аграрна наука

Основи промислової культури черешні в Лісостепу України

240 грн

У монографії за результатами досліджень 1997-2012 рр. обґрунтовано наукові основи створення і продуктивного використання вітчизняних конкурентоспроможних типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу України. Для науковців, керівників і спеціалістів господарств, викладачів, аспірантів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів...

Аграрна наука

Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України

850 грн

Узагальнено досягнення науки та передового досвіду з вирощування високих урожаїв пшениці озимої в степу України. Наведено біологічні особливості культури, показано вплив грунтів, світла, температури, вологи, поживних елементів на рівень урожайності та якості зерна. Викладено науково обгрунтовані рекомендації з підвищення врожайності озимої пшениці. ..

Аграрна наука

Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин

62 грн

Узагальнено результати наукових доробок учених щодо білкового живлен­ня сільськогосподарських тварин і птиці. Для характеристики якості протеїнів загальноприйнятим на сьогодні є поняття «біологічна цінність білків», яка зумовлена наявністю у них незамінних амінокислот, їх співвідношенням із замінними та засвоюваністю у шлунково-кишковому тракті. З огляду на ..

Аграрна наука

Рекомендації з нормованої годівлі свиней

146 грн

У рекомендаціях викладено нові уточнені дані з нормування годівлі свиней різних рівнів  і напрямів продуктивності з  обмінної  енергії (енергетичні кормові одиниці), сирого і перетравного протеїну, основних незамінних амінокислот (лізин, метіонін+цистин, триптофан, треонін), з урахуванням їх засвоєння в організмі, вітамінів (А, Д, Е, тіамін, р..

Аграрна наука

Ресурсоощадне виробництво комбікормів та БВМД в умовах господарства

104 грн

Наведено техніко-технологічні основи ресурсоощадного виробництва комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) в умовах господарства, а також застосуванні машини й устаткування.Розраховано на науковців, фахівців сільського господарства, проектних організацій, студентів...

Аграрна наука

Розвиток українського агрономічного грунтознавства: генетичні та виробничі аспекти

281 грн

Монографію присвячено становленню і розвитку агрономічного грунтознавства в Україні, яке розглядає грунт як основний засіб сільськогосподарсього виробництва та предмет праці обовязково в контексті його певного еколого-генетичного статусу, функціонально повязаного з факторами грунтоутворення - важливими чинниками агрономічних властивостей та родючості. Висвіт..

Аграрна наука

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів ..

177 грн

У монографії наведено наукові основи розроблення та впровадження в агропромислове виробництво України енерго-, ресурсоощадиих технологій, які базуються виключно на наукових дослідженнях, конструкторських напрацюваннях, виробництві і широкому використанню саме вітчизняних технічних засобів для вирощування зернових та інших культур. Тому для досягнення продово..

Аграрна наука

Сільськогосподарська нематологія

210 грн

Монографію присвячено дослідженню надзвичайно важливій, недостатньо вивченій у нашій країні проблемі нематодних захворювань сільськогосподарських культур, а також вивченню закономірностей формування комплексу фітонематод у польових агроценозах, виявленню регуляторних механізмів нематодних угрупувань, оцінці протинематодної ефективності основних прийомів агро..

Аграрна наука

Селекція і насінництво квасолі звичайної. Теорія і практика

208 грн

Відображено результати досліджень, які проходять в Інституті овочівництва і баштанництва НААН з 50-х років ХХ ст. щодо визначення джерел генбанку квасолі звичайної за ботаніко-біологічними особливостями та розробки методик створення нових сортів і ліній. Для селекції рекомендовано уніфіковане класифікаційне оцінювання вихідних джерел з високим вмістом корисн..

Аграрна наука

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва

208 грн

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва розроблена ННЦ «ІМЕСГ» спільно з науково-дослідними установами НААН (ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут сільського господарства Степової зони, Інститут зрошуваного землеробства, Інститут олійних культур, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства П..

Аграрна наука

Система технологій та машин для виробництва молока та яловичини

170 грн

У книзі викладені найбільш раціональні для практичного застосування системи і способи утримання корів, технологічні параметри машин та обладнання, що забезпечують оптимізацію операцій і процесів виробництва продукції скотарства, які базуються на досягненнях теорії і практики. Призначена для науковців і фахівців агропромислового комплексу, інженерів, технолог..

Аграрна наука

Система удобрення овочевих і баштанних культур

234 грн

Висвітлено основи кореневого живлення овочевих і баштанних культур залежно спадкових біологічних потреб в елементах мінерального живлення протягом онтогенезу на різних за родючістю ґрунтах ґрунтово-кліматичних зон України. Досліджено застосування доз, строків, способів внесення органічних і мінеральних добрив, сумісного їх внесення під основні овочеві і ..

Показано з 1 по 24 із 38 (2 сторінок)