(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Аграрна наука

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

90грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

Аграрна наука

Горох у Степу України

220грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Аграрна наука

Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин

150грн

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кр..

Аграрна наука

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці

120грн

В книзі систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі cільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмелен..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

150грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Аграрна наука

Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і ..

200грн

Висвітлено значення стійких сортів картоплі в інтегрованих системах захисту культури від шкідливих організмів і забезпеченні високої урожайності. Наведено коротку агрокліматичну характеристику зон України, народногосподарське значення, площі насаджень картоплі, урожайність та валові збори, потенційну продуктивність сучасних сортів, причини недобору врожаїв...

Аграрна наука

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України

250грн

Відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України видано академічні роботи з наукових основ агропромислового виробництва по трьох окремих зонах: Степу, Лісостепу, Поліссю і західному регіоні України. Багатопланове науково-виробниче видання охоплює природно-кліматичні, економічні, екологічні, соціальні аспекти агропромислового вироб..

Аграрна наука

Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых видов растений

120грн

В книге изложены разработанные коллективом авторов нетрадиционные методы, практическое применение которых существенно оптимизирует основные этапы селекционного процесса овощных и бахчевых видов растений. В приведённом списке опубликованных научных работ отражены эффекты теоретические наработок, положенные в основу предложенных методов. Исследования проведены..

Аграрна наука

Огірок у захищеному ґрунті

150грн

Подано наукове обгрунтування оптимізації технологій вирощування огірка в захищеному грунті. Проведено аналіз сортового складу та рекомендовано до впровадження у виробництво нові сорти і гібриди. Розроблено ефективні способи підготовки насіння до сівби, обробки рослин та оптимальну систему удобрення. Обгрунтовано ефективність застосування біологічного захисту..

Аграрна наука

Основи промислової культури черешні в Лісостепу України

225грн

У монографії за результатами досліджень 1997-2012 рр. обґрунтовано наукові основи створення і продуктивного використання вітчизняних конкурентоспроможних типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу України. Для науковців, керівників і спеціалістів господарств, викладачів, аспірантів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів...

Аграрна наука

Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин

60грн

Узагальнено результати наукових доробок учених щодо білкового живлен­ня сільськогосподарських тварин і птиці. Для характеристики якості протеїнів загальноприйнятим на сьогодні є поняття «біологічна цінність білків», яка зумовлена наявністю у них незамінних амінокислот, їх співвідношенням із замінними та засвоюваністю у шлунково-кишковому тракті. З огляду на ..

Аграрна наука

Рекомендації з нормованої годівлі свиней

140грн

У рекомендаціях викладено нові уточнені дані з нормування годівлі свиней різних рівнів  і напрямів продуктивності з  обмінної  енергії (енергетичні кормові одиниці), сирого і перетравного протеїну, основних незамінних амінокислот (лізин, метіонін+цистин, триптофан, треонін), з урахуванням їх засвоєння в організмі, вітамінів (А, Д, Е, тіамін, р..

Аграрна наука

Ресурсоощадне виробництво комбікормів та БВМД в умовах господарства

100грн

Наведено техніко-технологічні основи ресурсоощадного виробництва комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) в умовах господарства, а також застосуванні машини й устаткування.Розраховано на науковців, фахівців сільського господарства, проектних організацій, студентів...

Аграрна наука

Розвиток українського агрономічного грунтознавства: генетичні та виробничі аспекти

270грн

Монографію присвячено становленню і розвитку агрономічного грунтознавства в Україні, яке розглядає грунт як основний засіб сільськогосподарсього виробництва та предмет праці обовязково в контексті його певного еколого-генетичного статусу, функціонально повязаного з факторами грунтоутворення - важливими чинниками агрономічних властивостей та родючості. Висвіт..

Аграрна наука

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів ..

170грн

У монографії наведено наукові основи розроблення та впровадження в агропромислове виробництво України енерго-, ресурсоощадиих технологій, які базуються виключно на наукових дослідженнях, конструкторських напрацюваннях, виробництві і широкому використанню саме вітчизняних технічних засобів для вирощування зернових та інших культур. Тому для досягнення продово..

Аграрна наука

Сільськогосподарська нематологія

200грн

Монографію присвячено дослідженню надзвичайно важливій, недостатньо вивченій у нашій країні проблемі нематодних захворювань сільськогосподарських культур, а також вивченню закономірностей формування комплексу фітонематод у польових агроценозах, виявленню регуляторних механізмів нематодних угрупувань, оцінці протинематодної ефективності основних прийомів агро..

Аграрна наука

Селекція і насінництво квасолі звичайної. Теорія і практика

200грн

Відображено результати досліджень, які проходять в Інституті овочівництва і баштанництва НААН з 50-х років ХХ ст. щодо визначення джерел генбанку квасолі звичайної за ботаніко-біологічними особливостями та розробки методик створення нових сортів і ліній. Для селекції рекомендовано уніфіковане класифікаційне оцінювання вихідних джерел з високим вмістом корисн..

Аграрна наука

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва

200грн

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва розроблена ННЦ «ІМЕСГ» спільно з науково-дослідними установами НААН (ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут сільського господарства Степової зони, Інститут зрошуваного землеробства, Інститут олійних культур, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства П..

Аграрна наука

Система технологій та машин для виробництва молока та яловичини

160грн

У книзі викладені найбільш раціональні для практичного застосування системи і способи утримання корів, технологічні параметри машин та обладнання, що забезпечують оптимізацію операцій і процесів виробництва продукції скотарства, які базуються на досягненнях теорії і практики. Призначена для науковців і фахівців агропромислового комплексу, інженерів, технолог..

Аграрна наука

Система удобрення овочевих і баштанних культур

225грн

Висвітлено основи кореневого живлення овочевих і баштанних культур залежно спадкових біологічних потреб в елементах мінерального живлення протягом онтогенезу на різних за родючістю ґрунтах ґрунтово-кліматичних зон України. Досліджено застосування доз, строків, способів внесення органічних і мінеральних добрив, сумісного їх внесення під основні овочеві і ..

Аграрна наука

Теорія вібраційних машин сільськогосподарського виробництва

100грн

Монографія присвячена питанням дослідження і аналітичного описання коливань механічних систем, вібраційних процесів та принципів створення і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії. Монографія призначена для фахівців у галузі вібраційних технологій сільськогосподарського машинобудування і може бути корисною для науковців, аспірантів та інженерів сільс..

Аграрна наука

Теория машин и оборудования для производства гидропонной продукции

90грн

Одним з головних завдань сільськогосподарського виробництва є цілорічне забезпечення його найважливіших галузей зеленим кормом. Досягти цього можливо лише на основі широкого використання технологій та засобів для виробництва гідропонної продукції. У монографії розглянуто актуальні питання фундаментального теоретичного дослідження машин та обладнання для виро..

Аграрна наука

Техніко-технологічне забезпечення органічного виробництва продукції рослинництва

100грн

Розглянуто наукові засади органічного землеробства та технічні засоби для реалізації технологій енергоощадного виробництва органічної продукції рослинництва.Викладений матеріал розрахований на виробників сільськогосподарської продукції в системі органічного землеробства...

Показано з 1 по 24 із 35 (2 сторінок)