(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Львів

Львів

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

rating

500грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

Львів

Інженерне облаштування територій: меліорація земель в Україні

190грн

Навчальний посібник містить основні положення проектування та будівництва меліоративних систем і споруд як складової інженерного облаштування сільськогосподарських територій. Розглядається широке коло питань із принципів функціонування зрошувальних та осушувальних систем, раціонального використання меліорованих земель і гідроспоруд для боротьби з водною ероз..

Львів

Агроґрунтознавство

200грн

Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості ґрунтів. Описано основні властивості ґрунтів з точки зору формування родючості. Наведено генетичну та агрономічну характеристику основних типів ґрунтів України...

Львів

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії

280грн

Словник містить понад 45000 найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко використовуються в міжнародних наукових публікаціях. Викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об'єктів, а також захисту довкілля і охорони природних..

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

280грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Львів

Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин

150грн

Тримовний словник містить 12000 слів та словосполучень, охоплює найуживаніші терміни з "Фізіології рослин" та сцміжних спеціальностей. Словник включає список назв рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською мовами...

Львів

Біологічне рослинництво

180грн

Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва.Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

180грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

Львів

Біопродуктивність ґрунтів

110грн

У посібнику розкрито поняття продуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів. Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природних ресурсів є однією з акт..

Львів

Біохімія рослин

180грн

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів ті біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведен..

Львів

Біохімія, морфологія і патологія вовни

90грн

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних стру..

Львів

Ветеринарні лікарські засоби. Довідник

600грн

Довідник «Ветеринарні препарати» є систематизованим виданням, яке подає інформацію про ветеринарні препарати, зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому за алфавітом наведені описання ветеринарних препаратів згідно листівок-вкладок із вказанням зареєстрованих назв, форм випуску, фірм-виробників та власників реєстраційних посвідчень, номер..

Львів

Вирощування та використання малопоширених овочів

180грн

Викладено відомості про морфологію, біохімічну та харчову цінність малопоширених овочів. Окремим розділом обґрунтовано власні та літературні відомості про фармакологічні властивості в залежності від вмісту в них біологічно активних складників, подано рекомендації щодо їх використання.  ..

Львів

Все про ліщину

630грн

Готові приєднатися? Запитують автори книжки, відомі американські фахівці та селекціонери вирощування ліщини. Перед вами перше українське видання для дрібномасштабних та комерційних виробників ліщини, завдяки якому ви можете познайомитися з досвідом та технологією багатьох процесів отримання чудових горіхів для власного споживання або на продаж. Ліщина, як пр..

Львів

Гірськокарпатське вівчарство

90грн

У посібнику наведена характеристика біологічних і господарсько корисних особливостей овець української гірськокарпатської породи. Описані основні технологічні процеси виробництва м’яса, молока, вовни, овчин, а також технології годівлі та утримання усіх статево-вікових груп. Розглянуто методи селекційно-племінної роботи, санітарно-гігієнічні і ветеринарно-про..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

550грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

Львів

Електронна мікроскопія біологічних об’єктів

100грн

Монографія містить теоретичний і практичний матеріал з питань електронної мікроскопії в контексті її історичного розвитку, основних принципів конструювання та роботи електронних мікроскопів, обладнання електронно-мікроскопічної лабораторії тощо. Особлива увага приділена методам підготовки електронно-мікроскопічних препаратів біологічних об’єктів. Наведені су..

Львів

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки

270грн

Досліджено теоретичні положення та удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Обґрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності логістичних систем з подальшою розробкою відпові..

Львів

Збірник нормативних документів для підприємств, які реалізують продукцію ветеринарної..

75грн

Наведено накази вищого державного органу з ветеринарної медицини та методичні рекомендації, якими повинні керуватись працівники підприємств, які реалізують, зберігають та транспортують продукцію ветмедицини...

Львів

Зерновиробництво

250грн

Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування зернових та зернобобових культур. Висвітлені питання вибору попередника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву. Особлива увага звернута на захист посівів від шкідників і хвороб, боротьбу з бур’янами. Под..

Львів

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

280грн

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технолог..

Львів

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Дові..

400грн

Подано лабораторні методи досліджень, які застосовуються у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. Систематизовано лабораторні дослідження, які характеризують метаболічні процеси та функціональний стан органів і систем організму. Описано методи аналізу крові, сечі, ліквору, синовіальної рідини, трансудату та ексудату, молока, м’яса, вовни, волосся, ..

Львів

Мінеральні добрива та їх застосування

250грн

Подано значення мікро- і макроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також розглядаються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою...

Львів

Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці

100грн

Проаналізовано й узагальнено сучасні дані літератури та результати власних досліджень авторів щодо ролі Йоду в живленні птиці. Висвітлено питання абсорбції й перетворення Йоду в організмі птиці; особливості депонуваннятиреоїдних гормонів в яйцях птиці та їх впливу на розвиток щитоподібної залози, а також особливості розподілу мікроелементу в організмі. Навед..

Показано з 1 по 24 із 61 (3 сторінок)