(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Рівне

Рівне

Інженерна графіка. Перерізи та розрізи деталей

190грн

У посібнику викладено відомості про правила та методи виконання та читання зображень деталей у розрізах и перерізах на ортогональних и аксонометричних креслениках. Для покращення сприйняття материалів посібника наведені послідовні схеми утворення изображень розрізів та перерізів. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти и викладачів закладів вищої осв..

Рівне

Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання

83грн

Розглянуто основні способи і методи реконструкції та інтенсифікації роботи водозабірних споруд із поверхневих та підземних джерел, систем подачі і розподілу води, водоочисних споруд прояснення, знебарвлення, знезаражування, дезодорації та знезалізнення води. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальніс..

Рівне

Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дернов..

94грн

Відображені теоретичні основи проблем біологізації систем удобрення сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз агрохімічної ефективності біологізованої системи удобрення сільськогосподарських культур на дерново-слабопідзолистих грунтах в умовах агрогрунтової зони Західного Полісся. Проведено оцінку біоенергетичної та економічної ефективності біологізова..

Рівне

Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і ..

95грн

У монографії викладені дані оцінки агромеліоративного стану осушених торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено, що значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах добрив: біогумус 5 т/га+вапно 5т/га, N60P60K90, N60P60K90+вапно 5 т/га. Проведені дослідження дозволили ..

Рівне

Біологічні системи землеробства

94грн

Розглянуто питання виникнення альтернативних систем землеробства в історичному аспекті. Викладені науково-теоретичні основи біодинамічного, натурального, біологічного (органічного) землеробства. Розглядається стан та перспективи розвитку біологічного землеробства в світі та Україні. Посібник відповідає затвердженій робочій програмі навчальної дисципліни "Біо..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Рівне

Бетони нового покоління

300грн

У монографії наведені результати експериментально-теоретичних досліджень з визначення технологічних параметрів отримання бетонів нового покоління - високоміцних, реакційно-порошкових, самоущільнювальних,  а також розчинів для 3D друків. ..

Рівне

Будівельні матеріали та вироби із застосуванням промислових відходів

156грн

В даному посібнику розглянуто основні напрямки застосування промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів та виробів. Наведені основні технологічні параметри виробництва, властивості матеріалів, техніко-економічні дані. Показані можливості зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів при використанні промислових відходів.Книга призначена..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

110грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

Рівне

В’яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві

78грн

У навчальному посібнику викладено курс “В’яжучі матеріали, бетони і розчини” для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Будівництво”. Висвітлено питання технології, будівельно-технічні властивості, умови раціонального використання даних будівельних матеріалів. Викладено також основні напрямки зниження ресурсо- і енерго сп..

Рівне

Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів

104грн

Науково обгрунтовано доцільність культивування у процесі біологічного очищення стічних вод молокозаводів кормового організму, що використовується у рибництві - трубочника звичайного. Розроблено конструкцію затопленого біофільтра, у чкому можливе ефективне культивування трубочників, та технологічну схему біологічного очищення стічних вод молокозаводів.Для фах..

Рівне

Економіка автомобільного транспорту

156грн

У навчальному посібнику «Економіка автомобільного транспорту» наведено методику розрахунку основних економічних показників господарсько-фінансової діяльності автотранспортних підприємств (АТП). Подано загальну характеристику стану та особливостей функціонування АТП у ринкових умовах господарювання, трудових ресурсів, організації системи оплати праці, методик..

Рівне

Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини

300грн

У монографії приводяться результати досліджень ефективних бетонів на основі композиційних та малоклінкерних цементів, модифікованих розчинів на основі золо- та шлаковмісних сухих  будівельних сумішей. Наведені  методики проектування складів бетонів та розчинів із заданими властивостями із добавками поліфункціональних модифікаторів. Розроблені теоре..

Рівне

Жаростійкі золошлакобетони на основі сухих модифікованих сумішей

62грн

Висвітлені нові результати експериментальних досліджень модифікованих золошлакобетонів комплексною добавкою, що містить суперпластифікатор і кремнефторид натрію. Наведена удосконалена методика розрахунку складів жаростійких модифікованих золошлакобетонів. Розроблена технологія виготовлення жаростійких золошлакобетонів на основі сухих модифікованих сумішей.Дл..

Рівне

Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в'яжучі та матеріали на їх основі

90грн

У монографії наведені результати розробки і дослідження високоміцних гіпсових, фосфогіпсових та сульфатно-шлакових в'яжучих і матеріалів на їх основі - сухих будівельних сумішей, бетонів та розчинів. Розглянуті методи модифікації гіпсових та фосфогіпсових в'яжучих, розроблений комплексний модифікатор на основі вапна та суперпластифікаторів полікарбоксилатног..

Рівне

Модифіковані золовмісні сухі будівельні суміші для мурувальних і клейових розчинів

125грн

У монографії наведені результати досліджень мурувальних та клейових розчинів, які містять золу-виносу та поліфункціональні модифікатори на основі хімічних і тонкодисперсних мінеральних добавок. Розглянуті особливості структуроутворення, шляхи керування властивостями золовмісних розчинів. Запропонована методика проектування складу, оптимальні рецептури розчин..

Рівне

Несуча здатність дерев'яних балок з пошкодженнями у вигляді наскрізних тріщин

90грн

Висвітлені нові результати експериментальних та чисельних досліджень роботи дерев’яних балок з наскрізними тріщинами. Наведена удосконалена методика розрахунку балок з такими пошкодженнями. Для працівників будівельних проектних організацій, наукових працівників, студентів та аспірантів...

Рівне

Нетрадиційні засоби оздоровлення

110грн

Посібник розроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни “Нетрадиційні засоби оздоровлення”, в обсязі годин, що передбачені навчальним планом. Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти фахівцям фізичної терапії при діагностиці та проведенні фізичної реабілітації пацієнтів у разі наявності різних захворювань організму. У ньому сист..

Рівне

Облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів

110грн

У монографії висвітлено теоретико-методичні основи обліку й контролю доходів і видатків бюджетних медичних закладів. Розкрито методику й техніку складання кошторису доходів і видатків медичних закладів, досліджено особливості організації бухгалтерського обліку доходів і видатків, надано його характеристику та проаналізовано підходи до нього, розкрито систему..

Рівне

Основи гідромеліорацій

52грн

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Основи гідромеліорацій», контрольну тестову програму, глосарій основних термінів, список рекомендованої літератури. Наведено методи та способи меліорації земель у гумідній та арідній зонах, конструкції гідромеліоративних систем, принципи проектування та розрахунку елементів гідромеліоративних систем..

Рівне

Основи транспортної психології

104грн

У навчальному посібнику викладені основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надані методи їх формування, вдосконалення і тренування. Розглянуті також психофізіологічні особлив..

Рівне

Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного По..

156грн

Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі листяних деревних порід та лісівничим засадам формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та докторантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів лісового господарства, а також на ш..

Рівне

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку

104грн

Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Представлені результати дослідження агросфери Рокитнівського району за показниками соціальної, економічної та екологічної систем, оцінені рівні впливу забруднення на здоров'я населення, проведено районування району за індексами СЕЕ розвитку та розробки рек..

Рівне

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах

105грн

В монографії розглядаються питання очищення природних вод від завислих речовин, кольоровості, заліза за технологічними схемами з пінополістирольними фільтрами при підготовці води для цілей господарсько-питного водопостачання. Розглянуті основні теоретичні положення очищення води в плаваючій засипці та її промивання, наведені результати багаторічних досліджен..

Показано з 1 по 24 із 53 (3 сторінок)