(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Рівне

Рівне

Інженерна графіка. Перерізи та розрізи деталей

190 грн

У посібнику викладено відомості про правила та методи виконання та читання зображень деталей у розрізах и перерізах на ортогональних и аксонометричних креслениках. Для покращення сприйняття материалів посібника наведені послідовні схеми утворення изображень розрізів та перерізів. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти и викладачів закладів вищої осв..

Рівне

Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і ..

95 грн

У монографії викладені дані оцінки агромеліоративного стану осушених торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено, що значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах добрив: біогумус 5 т/га+вапно 5т/га, N60P60K90, N60P60K90+вапно 5 т/га. Проведені дослідження дозволили ..

Рівне

Архітектурне матеріалознавство

500 грн

У підручнику висвітлюються основні види і властивості сучасних будівельних матеріалів, напрямки їх застосування при зведенні будівель та споруд. Особлива увага відведена характеристиці будівельних матеріалів, що застосовуються у сучасній архітектурі. Показано вплив складу та структури, особливостей технології на властивості матеріалів та виробів, шляхи вдоск..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260 грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Рівне

Бетони нового покоління

300 грн

У монографії наведені результати експериментально-теоретичних досліджень з визначення технологічних параметрів отримання бетонів нового покоління - високоміцних, реакційно-порошкових, самоущільнювальних,  а також розчинів для 3D друків. ..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

140 грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

Рівне

Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини

300 грн

У монографії приводяться результати досліджень ефективних бетонів на основі композиційних та малоклінкерних цементів, модифікованих розчинів на основі золо- та шлаковмісних сухих  будівельних сумішей. Наведені  методики проектування складів бетонів та розчинів із заданими властивостями із добавками поліфункціональних модифікаторів. Розроблені теоре..

Рівне

Жаростійкі золошлакобетони на основі сухих модифікованих сумішей

80 грн

Висвітлені нові результати експериментальних досліджень модифікованих золошлакобетонів комплексною добавкою, що містить суперпластифікатор і кремнефторид натрію. Наведена удосконалена методика розрахунку складів жаростійких модифікованих золошлакобетонів. Розроблена технологія виготовлення жаростійких золошлакобетонів на основі сухих модифікованих сумішей.Дл..

Рівне

Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в'яжучі та матеріали на їх основі

100 грн

У монографії наведені результати розробки і дослідження високоміцних гіпсових, фосфогіпсових та сульфатно-шлакових в'яжучих і матеріалів на їх основі - сухих будівельних сумішей, бетонів та розчинів. Розглянуті методи модифікації гіпсових та фосфогіпсових в'яжучих, розроблений комплексний модифікатор на основі вапна та суперпластифікаторів полікарбоксилатног..

Рівне

Модифіковані золовмісні сухі будівельні суміші для мурувальних і клейових розчинів

140 грн

У монографії наведені результати досліджень мурувальних та клейових розчинів, які містять золу-виносу та поліфункціональні модифікатори на основі хімічних і тонкодисперсних мінеральних добавок. Розглянуті особливості структуроутворення, шляхи керування властивостями золовмісних розчинів. Запропонована методика проектування складу, оптимальні рецептури розчин..

Рівне

Нетрадиційні засоби оздоровлення

120 грн

Посібник розроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни “Нетрадиційні засоби оздоровлення”, в обсязі годин, що передбачені навчальним планом. Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти фахівцям фізичної терапії при діагностиці та проведенні фізичної реабілітації пацієнтів у разі наявності різних захворювань організму. У ньому сист..

Рівне

Облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів

110 грн

У монографії висвітлено теоретико-методичні основи обліку й контролю доходів і видатків бюджетних медичних закладів. Розкрито методику й техніку складання кошторису доходів і видатків медичних закладів, досліджено особливості організації бухгалтерського обліку доходів і видатків, надано його характеристику та проаналізовано підходи до нього, розкрито систему..

Рівне

Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного По..

180 грн

Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі листяних деревних порід та лісівничим засадам формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та докторантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів лісового господарства, а також на ш..

Рівне

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах

105 грн

В монографії розглядаються питання очищення природних вод від завислих речовин, кольоровості, заліза за технологічними схемами з пінополістирольними фільтрами при підготовці води для цілей господарсько-питного водопостачання. Розглянуті основні теоретичні положення очищення води в плаваючій засипці та її промивання, наведені результати багаторічних досліджен..

Рівне

Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі

220 грн

У монографії розглянуті результати досліджень технологічних параметрів та основних властивостей реакційнопорошкових та фібробетонів з застосуванням різноманітних сировинних матеріалів включаючи техногенну сировину:золи, шлаки, мета каолін, аспірацій ний пил та ін. Запропонований комплекс експериментально-статистичних моделей, що дозволяє прогнозувати вл..

Рівне

Системна оптимізація водокористування при зрошенні

55 грн

У монографії викладено наукові дослідження авторів у важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математи..

Рівне

Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості

300 грн

У монографії наведений новий спосіб і пристрої керування процесами зміни швидкості за допомогою зубчастих диференціалів і зупинників обертального руху у вигляді замкнутих гідросистем, описана їх будова і принцип роботи, результати теоретичних кінематичних та силових досліджень, обґрунтована енергетична ефективність і оптимізація конструкції комп’ютерним моде..

Рівне

Технології водовідведення промислових підприємств

300 грн

У підручнику розглянуто основи водовідведення та очищення стічних вод промис-лових підприємств, наведено сучасні схеми і системи водовідведення, технологічні схеми очищення, значення технологічних параметрів, методики розрахунку при прое-ктуванні та нормативні вимоги. Приділено увагу питанням утилізації осадів, раціона-льного водокористування на пр..

Рівне

Фізична терапія, здоров’я, фізична культура та педагогіка

270 грн

Зміст цієї монографії охоплюється Creative Commons 4.0 BY NC ND. Монографія розрахована на магістрів, науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти за спеціальностями фізична терапія, ерготерапія, фізична культура і спорт...

Рівне

Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дернов..

94 грн

Відображені теоретичні основи проблем біологізації систем удобрення сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз агрохімічної ефективності біологізованої системи удобрення сільськогосподарських культур на дерново-слабопідзолистих грунтах в умовах агрогрунтової зони Західного Полісся. Проведено оцінку біоенергетичної та економічної ефективності біологізова..

Рівне

Несуча здатність дерев'яних балок з пошкодженнями у вигляді наскрізних тріщин

90 грн

Висвітлені нові результати експериментальних та чисельних досліджень роботи дерев’яних балок з наскрізними тріщинами. Наведена удосконалена методика розрахунку балок з такими пошкодженнями. Для працівників будівельних проектних організацій, наукових працівників, студентів та аспірантів...

Рівне

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку

104 грн

Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Представлені результати дослідження агросфери Рокитнівського району за показниками соціальної, економічної та екологічної систем, оцінені рівні впливу забруднення на здоров'я населення, проведено районування району за індексами СЕЕ розвитку та розробки рек..

Рівне

Рекреація та курортологія

62 грн

Навчальний посібник містить конспект лекцій, вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тренінгову тестову програму, список рекомендованої літерату¬ри, робочу програму та може бути використаний при самостійному вивченні дисципліни в умовах ЄКТС студентами напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокор..

Рівне

Соціально-етичний маркетинг

78 грн

Навчальний посібник присвячено малодослідженій темі соціально-етичного маркетингу, що розвивається в складних умовах глобальних економічних змін, інтеграції України до СОТ. Розглянуто процес становлення концепції соціально-етичного маркетингу в Україні як філософії ринкової економіки в умовах соціальної держави, спрямованої на соціальний захист населення як ..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)