(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях

180грн

У посібнику представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і структуроване викладення матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування...

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

310грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Укрмедкнига

Біологічна хімія

270грн

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія".Розглянуто структуру та перетворення ..

Укрмедкнига

Біохімія людини

310грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин Наведено сучасні дані з б..

Укрмедкнига

Венозні тромбози та їх ускладнення

80грн

Висвітлено питання етіології, патогенезу венозних тромбозів (ВТ) у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і визначено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Проаналізовано особливості лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та наведено її результати. Особливу увагу приділено клі..

Укрмедкнига

Гігієна у фізичній реабілітації

280грн

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієнтів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників на..

Укрмедкнига

Екстрена та невідкладна медична допомога. Швед

300грн

У підручнику висвітлено основи організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та надзвичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної осві..

Укрмедкнига

Лікувальна фізична культура

90грн

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунк..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: методичні рекомендаці..

75грн

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів. Особливе значення надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до діагностики. Запропоновано сучасні методи лікування, перв..

Укрмедкнига

Латинська мова (Lingua latina)

270грн

У підручнику подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Його мета - допомогти студенту оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармцевтичну термінологію...

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія, імунологія

150грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, вірусології та імунології.У ньому відображені новітні досягення з морфології, ультраструктури, класифікації та номенклатури, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянуто вчення про інфекцію та імунітет, наведені о..

Укрмедкнига

Масаж загальний та самомасаж

400грн

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію..

Укрмедкнига

Методика обстеження терапевтичного хворого

270грн

У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обс..

Укрмедкнига

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці

90грн

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано пр..

Укрмедкнига

Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря

155грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію з етіології, патогенезу, клініки, лабораторно-інструментальних методів діагностики та раціонального використання лікарських засобів при невідкладних станах, які часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейних лікарів. Посібник підготовлений працівниками Тернопільського держав..

Укрмедкнига

Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в ..

180грн

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики і лікування найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату. ..

Укрмедкнига

Основи лікарської рецептури

80грн

Навчальний посібник містить ключові положення Закону України "Про лікарські засоби", правила виписування рецептів на різні форми лікарських препаратів, відомості щодо правил зберігання та обліку рецептурних бланків, відпуску ліків з аптек відповідно до нормативних документів МОЗ України..

Укрмедкнига

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії

rating

400грн

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу активної фізичної терапії: зміст, завдання, види,..

Укрмедкнига

Основи фармакології з рецептурою

225грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з основ фармакології з рецептурою. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянута інформація про основні проблеми загальної і спеціальної фармакології з урахуванням існуючого арсеналу лікарських засобів та досягнень фармако і хіміотерапії. Представлене вчення з фармакокінетики, фармакоди..

Укрмедкнига

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини

150грн

Книга дає цілісне уявлення про суть найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із позицій єдності структури та функції...

Укрмедкнига

Перша долікарська допомога

170грн

      У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання найбільш поширених ситуацій та патологічних станів, з якими зустрічаються спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки. Детально викладено методики надання першої долікарської допомоги при критичних станах..

Укрмедкнига

Порадник лікаря з невідкладної медицини

290грн

У книзі висвітлено основи ранньої діагностики та надання адекватної невідкладної медичної допомоги лікарями амбулаторної практики при найпоширеніших захворюваннях. В посібнику наведено основні протоколи МОЗ України з медицини невідкладних станів, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Основна у..

Укрмедкнига

Посттравматичний стресовий розлад

120грн

Описано посттравматипчний стресовий розлад та докладно знайомить з стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання...

Укрмедкнига

Практикум з курсу пародонтології

80грн

У навчальному посібнику поставлено мету - полегшити та підвищити ефективність засвоєння студентами практичних навичок та умінь. Зосереджено увагу на детальному описі алгоритмів виконання стоматологічних маніпуляцій з курсу пародонтології, що, на думку авторів, дозволить їм обєктивно та чітко обстежувати пародонтологічних хворих і проводити діагностичні та лі..

Показано з 1 по 24 із 32 (2 сторінок)