(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях

190грн

У посібнику представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і структуроване викладення матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування...

Укрмедкнига

Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці

110грн

 У пропонованому виданні представлені найбільш поширені невідкладні стани, які зустрічаються в практиці терапевта, кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря, лікаря швидкої допомоги та стаціонару. У вигляді алгоритму подано кожну нозологію, діагностичні критерії захворювання і тактику лікування, які необхідні кожному інтерністу в його повсякденній ..

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

440грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Укрмедкнига

Біологічна хімія

281грн

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія".Розглянуто структуру та перетворення ..

Укрмедкнига

Біохімія людини

420грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин Наведено сучасні дані з б..

Укрмедкнига

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій

240грн

У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Ро..

Укрмедкнига

Венозні тромбози та їх ускладнення

90грн

Висвітлено питання етіології, патогенезу венозних тромбозів (ВТ) у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і визначено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Проаналізовано особливості лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та наведено її результати. Особливу увагу приділено клі..

Укрмедкнига

Гігієна у фізичній реабілітації

300грн

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієнтів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників на..

Укрмедкнига

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях

275грн

У посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі «Екстрена і невідкладна медична допомога», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицин..

Укрмедкнига

Екстрена та невідкладна медична допомога. Швед

420грн

У підручнику висвітлено основи організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та надзвичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної осві..

Укрмедкнига

Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей

94грн

  У посібнику представлені найбільш поширені патологічні стани, які діагностують дільничі педіатри, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги та стаціонарів. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, діагностичні критерії захворювання. Надання невідкладної допомоги чітко розділено на два етапи: догоспітальний та стаціонарний. У кінці кожної..

Укрмедкнига

Лікувальна фізична культура

95грн

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунк..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз

420грн

У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби збору кліщів у довкіллі, зараженість їх бореліями та іншими збудниками, професійні ризики інфікування (лісівники), ураження різних органів і ..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: методичні рекомендаці..

78грн

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів. Особливе значення надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до діагностики. Запропоновано сучасні методи лікування, перв..

Укрмедкнига

Латинська мова (Lingua latina)

281грн

У підручнику подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Його мета - допомогти студенту оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармцевтичну термінологію...

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.1. Загальна мі..

90грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 1 розглянуто актуальні питання загальної мікробіології. У ній відображено найтиповіші аспекти, що стосуються морфології мікроорганізмів, основних методів виявлення їх структур, наведено базові поняття про стерилізацію та дезінфекцію, описано генетичні мутації і рекомбінації, методи дослідження анти..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.2. Імунологія

120грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 2 в стислій формі у вигляді таблиць, схем, рисунків викладено навчальний матеріал з імунології відповідно до типової програми з мікробіології , вірусології та імунології. Подано відомості про структуру імунної системи організму, охарактеризовано механізми природного та адаптивного імунітету, особли..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.3. Вірусологія

200грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 3 наведено дані про основні віруси, що спричиняють інфекційні захворювання в людини. Узагальнено відомості щодо ультраструктурних, вірулентних та інших властивостей вірусів, які зумовлюють виникнення хвороб. Подано епідеміологічні особливості захворювань: джерела інфекції, механізми передачі, найва..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.4. Спеціальна,..

320грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 4 наведено дані про основні збудники, що викликають інфекційні захворювання в людини, звернено увагу на їх вірулентність, описано епідеміологічні особливості хвороб. Окремо виділено методи лабораторної діагностики захворювань, мікробіологічні підходи до їх лікування та головні напрямки профілактики..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія, імунологія

156грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, вірусології та імунології.У ньому відображені новітні досягення з морфології, ультраструктури, класифікації та номенклатури, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянуто вчення про інфекцію та імунітет, наведені о..

Укрмедкнига

Масаж загальний та самомасаж

420грн

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію..

Укрмедкнига

Методика обстеження терапевтичного хворого

290грн

У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обс..

Укрмедкнига

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці

100грн

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано пр..

Укрмедкнига

Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря

170грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію з етіології, патогенезу, клініки, лабораторно-інструментальних методів діагностики та раціонального використання лікарських засобів при невідкладних станах, які часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейних лікарів. Посібник підготовлений працівниками Тернопільського держав..

Показано з 1 по 24 із 45 (2 сторінок)