(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

310грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Укрмедкнига

Біохімія людини

310грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з ..

Укрмедкнига

Венозні тромбози та їх ускладнення

80грн

Висвітлено питання етіології, патогенезу венозних тромбозів (ВТ) у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і визначено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Проаналізовано особливості лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та наведено її результати. Особливу увагу приділено клі..

Укрмедкнига

Гігієна у фізичній реабілітації

280грн

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієнтів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників на..

Укрмедкнига

Екстрена та невідкладна медична допомога

300грн

У підручнику висвітлено основи організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та надзвичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної осві..

Укрмедкнига

Лікувальна фізична культура

90грн

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунк..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: методичні рекомендаці..

75грн

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів. Особливе значення надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до діагностики. Запропоновано сучасні методи лікування, перв..

Укрмедкнига

Латинська мова (Lingua latina)

270грн

У підручнику подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Його мета - допомогти студенту оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармцевтичну термінологію...

Укрмедкнига

Масаж загальний та самомасаж

400грн

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію..

Укрмедкнига

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці

90грн

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано пр..

Укрмедкнига

Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря

155грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію з етіології, патогенезу, клініки, лабораторно-інструментальних методів діагностики та раціонального використання лікарських засобів при невідкладних станах, які часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейних лікарів. Посібник підготовлений працівниками Тернопільського держав..

Укрмедкнига

Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в ..

180грн

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики і лікування найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату. ..

Укрмедкнига

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії

400грн

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу активної фізичної терапії: зміст, завдання, види,..

Укрмедкнига

Основи фармакології з рецептурою

225грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з основ фармакології з рецептурою. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянута інформація про основні проблеми загальної і спеціальної фармакології з урахуванням існуючого арсеналу лікарських засобів та досягнень фармако і хіміотерапії. Представлене вчення з фармакокінетики, фармакоди..

Укрмедкнига

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини

150грн

Книга дає цілісне уявлення про суть найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із позицій єдності структури та функції...

Укрмедкнига

Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях

180грн

У посібнику представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і структуроване викладення матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування...

Укрмедкнига

Порадник лікаря з невідкладної медицини

290грн

У книзі висвітлено основи ранньої діагностики та надання адекватної невідкладної медичної допомоги лікарями амбулаторної практики при найпоширеніших захворюваннях. В посібнику наведено основні протоколи МОЗ України з медицини невідкладних станів, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Основна у..

Укрмедкнига

Посттравматичний стресовий розлад

120грн

Описано посттравматипчний стресовий розлад та докладно знайомить з стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання...

Укрмедкнига

Практична мікробіологія

200грн

Висвітлені дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширени..

Укрмедкнига

Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії

150грн

Викладено основи фізичної терапії та застосування природних і преформованих фізичних чинників. Представлено фізіотерапевтичні методи, які застосовуюють у відновному лікуванні...

Укрмедкнига

Реабілітаційний масаж

480грн

У першій частині підручника висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях та травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної, статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. Друга частина при..

Укрмедкнига

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку

rating

150грн

У посібнику викладено матеріал с фундаментального розділу неврології - топічної діагностики захворювань нервової системи. Коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Ґрунтовно описано і покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановленн..

Укрмедкнига

Фармакологія

220грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Висвітлення закономірностей і результатів взаємодії ліків із структурами організму, поруч із поданням традиційних відомостей про їх фармакокінетику, фармакодинаміку та застосування, зорієнтоване на фармако..

Укрмедкнига

Хвороби органів травлення (діагностика і лікування)

200грн

Викладено клініку, діагностику, лікування і профілактику хронічних захворювань органів травлення на різних стадіях їх розвитку. Оцінено сучасні методи дослідження (лабораторні, рентгенологічні, ендоскопічні тощо) та лікування найпоширеніших хвороб органів травлення. Наведено дані з реабілітації хворих...

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)