(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Внутрішні хвороби

Routledge

Acute Pancreatitis: An A-Z

1550грн

Acute pancreatitis is a common cause of acute abdomen. Diagnoses is difficult as the symptoms mimic that of many other medical and surgical conditions. Patients with severe acute pancreatitis can develop multiple organ failure and need intensive care. As its management is multi-disciplinary involving gastroenterologists, radiologists and surgeons, this book ..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

Гэотар

Алкогольные, лекарственные, генетические и метаболические заболевания. Руководство. Б..

160грн

В книге представлены главы из фундаментального руководства “Болезни печени по Шиффу”, посвященные алкогольным, лекарственным, генетическим и метаболическим заболеваниям печени. В книге с современных позиций рассматриваются этиология, патогенез основной группы токсических, а также обменных заболеваний печени. Предложена тактика ведения пациентов с алкого..

Медкнига

Антимікробна терапія в оториноларингології

55грн

Останнім часом у зв’язку з появою великої кількості різних антибактеріальних речовин і різноманіттям їх форм випуску перед практикуючим лікарем постає складне завдання оптимального підбору антибактеріальної терапії при захворюваннях ЛОР-органів. Особливо важливим це питання є для оториноларингологів, оскільки більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, а не п..

СпецЛит

Атеросклероз и гипертоническая болезнь

240грн

В монографии подробно излагаются современные взгляды на проблему атеросклероза и его роль в патогенезе и диагностике гипертонической болезни. Особое внимание уделено современным принципам немедикаментозной и медикаментозной терапии гипертонической болезни и гипертонических кризов. Монография предназначена для кардиологов, специалистов, занимающихся вопросам..

Гэотар

Введение в гепатологию. Болезни печени по Шиффу

160грн

В книге представлены главы из фундаментального руководства “Болезни печени по Шиффу”, посвященные основным понятиям в гепатологии, анатомии и физиологии, современным методам диагностики различных заболеваний печени. Освещены как общетеоретические, так и практические проблемы, рассмотрены основные гепатологические симптомы и синдромы. Приведены подробные и со..

Гэотар

Вирусные гепатиты и холестатические заболевания. Руководство. Болезни печени по Шиффу

160грн

В книге представлены главы из фундаментального руководства “Болезни печени по Шиффу”, посвященные вирусным гепатитам и холестатическим заболеваниям печени. Освещены как широко распространенные проблемы (например, вирусные гепатиты B и C), так и сравнительно редкие (первичный склерозирующий холангит, гепатит Е). Представлена подробная и современная информация..

СпецЛит

Внелегочный туберкулёз

400грн

В руководстве для врачей изложены вопросы клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, терапевтического и хирургического лечения туберкулеза внелегочной локализации у взрослых, детей и подростков. На современном уровне, с учетом последних достижений медицинской науки, представлены сведения по эпидемиологии, патогенезу, патологической анатомии и патом..

Медицина

Внутрішня медицина: Ревматологія

120грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших­ хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 201..

СпецЛит

Военная оториноларингология

280грн

В учебном пособии на основе многолетнего опыта авторов и данных специальной литературы с учетом работы медицинской службы в локальных войнах последнего времени детально изложены современные представления об организации медицинской помощи и лечении пострадавших с повреждениями ЛОР-органов как в мирное, так и в военное время. Книга предназначена для студентов..

СпецЛит

Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит)

360грн

В настоящей монографии авторами предпринята попытка на основании анализа собственных и литературных данных критически оценить существующие представления о патогенезе, диагностике, принципах лечения таких заболеваний, как язвенная болезнь и хронический гастрит. Работа представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, слушателей факультетов ус..

Медкнига

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

45грн

Книга присвячена гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, яка широка поширена у усьому світі. Видання має за мету допомогти в розумінні механізмів розвитку захворювання, особливий перебігу, вирішенні практичних питань діагностики, у тому числі при наявності позастравохідних проявів хвороби, а також у визначенні тактики лікування пацієнтів. При поданні матеріа..

Медкнига

Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення

80грн

У практичному посібнику наведені основні положення діагностики та застосування медикаментозної й немедикаментозної терапії поширених захворювань органів травлення. Головна увага приділяється сучасним підходам до фармакотерапії захворювань органів травлення, а також механізмам дії препаратів різних класів, закономірностям фармакокінетики та взаємодії лікарськ..

Медкнига

Діагностика та лікування хвороб нирок

130грн

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, методи діагностики та лікування хвороб нирок, наведено глосарій основних термінів, нормативи лабораторних та інструментальних показників, питання для самоконтролю. Видання розраховане на терапевтів, нефрологів, сімейних лікар..

Медкнига

Діагностика, лікування та профілактика грипу

60грн

У монографії розглянуті та узагальнені основні сучасні теоретичні й практичні аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно описані будова вірусі грипу, генетичні взаємодії, особливості репродукції, патогенезу, клінічні прояви, протигрипозний імунітет. Наведені нові дані щодо пташиного та пандемічного грипу. Сформульовані сучасні уявлення щодо протиг..

Медкнига

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

40грн

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використання при артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хронічному легеневомі серці, лікуванні нервових і психічних захворювань. Описані протизапальні, гормонольні та метаболічні ефекти діуретиків. Крім того, наведені механізм..

Практика

Детская нефрология

235грн

В книге подробно освещены все разделы детской нефрологии, от эмбрионального развития почек до современных методов диагностики и лечения нефрологических и урологических заболеваний. Особое внимание уделено врожденной патологии почек...

СпецЛит

Желчнокаменная болезнь,холециститы и некоторые ассоциированные с ними заболевания (во..

440грн

Монография посвящена вопросам патогенеза, диагностики и лечения желчнокаменной болезни, холециститов и некоторых ассоциированных с ними заболеваний и осложнений. В работе обсуждаются и уточняются дискуссионные моменты патогенеза и лечения указанных заболеваний. Издание представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, слушателей факультетов ..

Медкнига

Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты

70грн

Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, в том числе и на генетическом уровне, особенностях его течения, рещении практических вопросов диагностики, а так же определения тактики ведения пациентов. Представлены современные возможности консер..

Гэотар

Заболевания вен

80грн

Руководство объясняет патофизиологию заболеваний венозной системы, ссылаясь на авторитетные источники, дает представление о принципах лечения и в деталях описывает все доступные современные лечебные технологии. Новые технологии и навыки, описанные в данной книге, предоставляют врачу возможность обеспечить более здоровую, продуктивную жизнь пациентам с венозн..

Медкнига

Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз

65грн

В книге изложены современные представления о заболеваниях печени, ведущим синдромом которых является внутрипеченочный холестаз. Сделан акцент на наиболее трудно диагностируемой патологии, в частности, генетических заболеваниях (болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Алажилля). Представлена новая в Украине ультразвуковая методика real-time эластографии, позволя..

Медицина

Загальна епідеміологія

90грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території в..

Медкнига

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку

40грн

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативног..

Медкнига

Зрение человека: проблемы и их решение

55грн

В предлагаемой читателю книге автор в простой и доступной форме излагает сложные проблемы зрительной системы человека в современных условиях, значительно отличающихся от прежних, к которым человечество привыкло на протяжении многих веков. Дается много практических советов, как избежать заболеваний глаз и уберечь свое зрение и зрение своих детей от возможных ..

Показано з 1 по 24 із 78 (4 сторінок)